Editorials

Original Research Articles

ADAPTATION OF MUNICIPAL GOVERNANCE MECHANISMS TO EUROPEAN STANDARDS

Oleg A. Diegtiar, Artem Yu. Gevorkyan, Tetiana V. Cherepovska, Serhii H. Kuzmenko, Natalya V. Mozhaykina
PDF

574-584

PDF

585-597

PERFORMANCE AUDIT FOR STATE PROGRAMMES IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Laura Alikulova, Saule Spatayeva, Dmitry Pankov, Lyazzat Sembiyeva
PDF

598-609

ORGANISATION PROBLEMS AND AUDIT OF THE EFFECTIVENESS OF INTERBUDGETARY RELATIONS

Aigul Alibekova, Lyazzat Sembiyeva, Aleksandr Petrov, Aldanysh Nurumov
PDF

610-621

PROGRESSIVE TAX SCALE AS A FACTOR OF ECONOMIC STABILITY OF THE BUDGET SYSTEM OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Azamat A. Baimagambetov, Serik M. Omirbayev, Temirgali K. Mayekenov, Maira M. Valieva, Leonid A. Bogunov
PDF

622-633

BUDGET FEDERALISM AS AN INTEGRAL PART OF UKRAINE’S GLOBALIZATION INTEGRATION

Iryna P. Ustynova, Iryna A. Tolkachova, Sofiia Ya. Lykhova, Olga A. Husar, Viacheslav V. Stepanenko
PDF

634-645

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PARTICIPANTS IN ADMINISTRATIVE PROCEDURES IN INTERNATIONAL PROTECTION

Yevgen Gerasymenko, Nataliia Zadyraka, Inha Pohrebniak, Liudmyla Zabolotna, Igor Maslii
PDF

646-656

COMPETITIVENESS OF THE AVIATION SECTOR AND ENSURING NATIONAL SECURITY OF THE GOVERNMENT

Gulmira Altayeva, Gulzhan Kaliyeva, Indira Asilbekova, Zarina Konakbay, Ainur Abzhapbarova
PDF

669-679

STATE PROTECTION OF THE YOUTH LABOR MARKET IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN IN CONDITIONS OF UNCERTAINTY

Rysty K. Sabirova, Aiman A. Mussayeva, Ainur R. Tazhidenova, Zhanargul K. Bissembiyeva, Akmaral D. Mukasheva
PDF

680-691

MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION OF THE SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

Uliana B. Berezhnytska, Oleksandr M. Nepomnyashchyy, Oleksandra A. Marusheva, Oksana V. Medvedchuk, Iryna A. Lahunova
PDF

692-702

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP: KAZAKH WAY OF ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT

Saule T. Okutayeva, Emin Kh. Askerov, Gulzhan T. Kunafina, Marzhan S. Tolysbayeva, Zamira S. Mukhambetova
PDF

703-714