##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Laura Gumuliauskienė

Santrauka

Straipsnyje analizuojamas vienas iš tarptautinio civilinio proceso institutų – tarptautinė teisinė pagalba civiliniame procese, nagrinėjant bylas su užsienio elementu. Ir tarptautinio civilinio proceso teisinių santykių, ir santykių, atsirandančių suteikiant tarptautinę teisinę pagalbą, naujumas, publikacijų šia tema stoka pagrindžia pasirinktos temos aktualumą. Ši tema iki šiol nebuvo plačiai nagrinėjama. Dėl darbo pobūdžio ir ribotos straipsnio apimties nekeliamas tikslas aptarti, išanalizuoti visas problemas, susijusias su tarptautine teisine pagalba. Straipsnyje didesnis dėmesys atkreipiamas į Lietuvos teisinių institucijų praktikoje iškylančias problemas, kai kurios jų fragmentiškai pateikiamos, analizuojamos, identifikuojamos jų priežastys ir siūlomi galimi sprendimo būdai. Taip pat apžvelgiamos teisinės pagalbos ir teisinio bendradarbiavimo perspektyvos, Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare. Straipsnyje daugiausia remiamasi nacionaliniais, tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės aktais, teismų ir kitų institucijų šių aktų taikymo praktika bei negausia šios srities moksline literatūra. Darbas grindžiamas empiriniu, pažinimo metodais, naudotasi ir kitais moksliniais metodais: sistemine analize, loginiu metodu, sisteminimu.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Skyrius
Mokslo straipsnis