Prisijungti ar Registruotis norėdami pateikti paraišką.

Pateikdami paraišką, autoriai turi patvirtinti, jog sutinka su visais žemiau išvardintais reikalavimais. Priešingu atveju paraiškos gali būti atmestos.

 • Redaktorių kolegijai pateikiama elektroninė straipsnio versija OJS sistemoje adresu http://jurisprudencija.mruni.eu

  Atkreiptinas dėmesys, kad pagal nurodytą šabloną parengtas straipsnis siekiant užtikrinti anonimišką recenzavimą į OJS įkeliamas be visų aukščiau išvardytų struktūrinių dalių. Asmeninė informacijos dalis turi būti pateikiama atskirame autoriams (-ių) identifikuoti skirtame dokumente.


 • Straipsnis rengiamas pagal šabloną Microsoft Word programa, Times New Roman 12 pt raidžių dydžio šriftu, eilutės 1,5 intervalu, iš visų kraštų 25 mm paraštės. Straipsnio apimtis 31 680–47 520 spaudos ženklų su tarpais; mokslinių recenzijų – iki 39 600 spaudos ženklų su tarpais. Atskiru redaktorių kolegijos nutarimu gali būti leidžiama spausdinti ir didesnės apimties mokslinius straipsnius ir recenzijas. Puslapiai numeruojami.

 • Paveikslai, schemos, diagramos, lentelės, nuotraukos pateikiamos straipsnio tekste. Nuotraukos turi būti tinkamos reprodukuoti kokybės. Paveikslų, schemų, diagramų, nuotraukų pavadinimai nurodomi jų apačioje, lentelių – viršuje, numeruojami eilės tvarka.

 • Atskirame lape (OJS sistemoje prisegamas kaip papildomas dokumentas) pagal šabloną pateikiami duomenys apie autorių (-ius): vardas ir pavardė, atstovaujama institucija, adresas, autoriaus einamos pareigos, telefonas, elektroninio pašto adresas, pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys. Taip pat nurodomas mobiliojo ryšio telefonas, kuriuo autorius (vienas iš autorių) tiesiogiai bendraus su redaktorių kolegija, kalbos redaktoriais, vertėjais.

 • Kiekvieną straipsnį recenzuoja ne mažiau kaip du redaktorių kolegijos konfidencialiai paskirti recenzentai – aktyvūs mokslininkai, iš kurių bent vienas turi būti ne redaktorių kolegijos narys.

  Po recenzavimo autoriai redakcinės komisijos nurodytu terminu pateikia atsižvelgiant į recenzentų ir redaktorių pastabas pataisytą galutinį straipsnio variantą su visomis aukščiau nurodomomis struktūrinėmis dalimis. Straipsnį priėmus spaudai autorius (-iai) pasirašo sutikimą jį publikuoti.

  Recenzijos ir sutikimo publikuoti formas žr. http://jurisprudencija.mruni.eu

 • Po straipsnio priėmimo spaudai, autorius (-iai) turi pateikti redkolegijai pasirašytą sutikimą dėl straipsnio publikavimo (pagal http://jurisprudecija.mruni.eu pateiktą formą ).

 • Pateikiant rankraštį yra patvirtinama, kad autoriaus buvo laikomasi aklojo recenzavimo užtikrinimo taisyklių.

 •  Bibliografinės nuorodos sudaromos pagal Chicago citavimo stilių.

Bendroji informacija

Mykolo Romerio universiteto leidinio „Jurisprudencija. Mokslo darbai“ pagrindinis tikslas – skatinti mokslinį dialogą tarp teisės mokslininkų ir praktikų, plėtoti modernią teisinę mintį, analizuoti Lietuvos teisės kūrimo ir taikymo problemas bei jų sprendimui reikšmingas Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktualijas, mokslinėmis idėjomis prisidėti prie nacionalinės ir Europos Sąjungos teisės kūrimo ir tobulinimo.

Mokslo darbų leidinyje „Jurisprudencija“ spausdinami originalūs recenzuoti straipsniai įvairiomis teisės mokslo temomis, apimant administracinės ir administracinio proceso, baudžiamosios ir baudžiamojo proceso, civilinės ir civilinio proceso teisės, darbo ir verslo teisės, Europos Sąjungos, tarptautinės privatinės ir viešosios teisės, konstitucinės ir lyginamosios teisės, teisės filosofijos ir teorijos, teisės istorijos ir kitų teisės šakų aktualijos. Taip pat publikuojamos teismų praktikos apžvalgos, mokslinių monografijų ir kitų mokslinių leidinių recenzijos, pranešimai apie teisės mokslui reikšmingas konferencijas ir seminarus.

Leidinio partneriai – Vroclavo universitetas (Lenkija), Tomašo Gariko Masaryko universiteto Teisės fakultetas (Brno, Čekijos Respublika), Latvijos universiteto Teisės fakultetas (Ryga, Latvija), Tartu universiteto Teisės fakultetas (Estija).

Mokslo darbų leidinys „Jurisprudencija“ yra įtrauktas į EBSCO Publishing, C.E.E.O.L., PROQUEST, Ulrich’s  tarptautines duomenų bazes.

Straipsnio struktūra:

Mokslo darbų leidiniui „Jurisprudencija“ teikiami originalūs, anksčiau neskelbti moksliniai straipsniai lietuvių kalba (redaktorių kolegijos nutarimu straipsnis gali būti spausdinamas ir anglų kalba). Straipsnis turi būti parengtas pagal žemiau pateikiamą šabloną:

• straipsnio pavadinimas;

• autoriaus (-ių) vardas ir pavardė;

• mokslo ar kitos institucijos, kuriai autorius (-iai) atstovauja, pavadinimas, elektroninio pašto adresas;

• straipsnio pateikimo mokslo darbų leidinio „Jurisprudencija“ redaktorių kolegijos atsakingajam arba vykdomajam redaktoriui data;

• straipsnio santrauka (apimtis – nuo straipsnio santrauka (apimtis – nuo 1 000 iki 1 500 spaudos ženklų su tarpais) lietuvių kalba, kurioje glaustai perteikiamas straipsnio turinys, nurodomi pagrindiniai straipsnyje tiriami probleminiai klausimai;

• reikšminiai žodžiai (5–8 pagrindinės sąvokos) lietuvių kalba;

• įvadas, kuriame pagrindžiamas temos aktualumas, naujumas, apibrėžiamas mokslinio tyrimo tikslas, nurodomi tyrimo objektai ir metodai, įvertinamas analizuojamos problemos (-ų) ištirtumas kitų mokslininkų darbuose;

• pagrindinis straipsnio tekstas, pageidautina, – suskirstytas į numeruojamus (pvz., 2., 2.1., 2.2.1. ir t. t.) skyrius ir poskyrius;

• straipsnis baigiamas atlikto mokslinio tyrimo rezultatus apibendrinančiomis išvadomis ir pateikiamomis rekomendacijomis;

• straipsnio priedai:

1) santrauka anglų kalba (nuo 1 000 iki 1 500 spaudos ženklų su tarpais) ir reikšminiai žodžiai (5–8 pagrindinės sąvokos) anglų kalba. Prieš santrauką nurodomas straipsnio pavadinimas anglų kalba didžiosiomis raidėmis, autoriaus vardas, pavardė, autoriaus atstovaujama mokslo ar kita institucija ir valstybė;

Nuorodos straipsnio pagrindiniame tekste sudaromos naudojant viršutinio indekso (Footnotes) arabiškus skaičius, atitinkamo puslapio apačioje pateikiant cituojamos literatūros bibliografinius aprašus. Pabrėžtina, kad privalu cituoti naujausius (per pastaruosius penkerius metus paskelbtus) pripažintus mokslo šaltinius. Literatūros sąrašas straipsnio pabaigoje nėra pateikiamas.

Bibliografinės nuorodos sudaromos vadovaujantis Citavimo taisyklėmis.

 

 

Jūsų pateikiami asmens duomenys šiame tinklalapyje bus naudojami tik mokslo žurnalo leidybos tikslais, neatskleidžiant jų tretiesiems asmenims.