plugins.themes.bootstrap3.article.main6691061478581

Natalija Kaminskienė Agnė Tvaronavičienė Irena Žemaitaitytė

Santrauka

Teisminė mediacija Lietuvoje taikoma jau daugiau nei penkiolika
metų. Per šį laikotarpį šio alternatyvaus ginčų sprendimo būdo taikymo Lietuvoje modelis nuolat keitėsi ir susidūrė su įvairiais iššūkiais. Nuo teisėjų modelio iki rinkos modelio ir atvirkštinė transformacija rodo tai, kad šis institutas vis dar vystosi. Straipsnio
tikslas – įvertinti esamą teisminės mediacijos Lietuvoje situaciją ir, remiantis teisėjų
požiūriu, nustatyti galimas šiuo metu taikomo modelio tobulinimo kryptis. Siekiant šio
tikslo vadovautasi šiuo metu taikomo Lietuvoje teisminės mediacijos modelio teisine struktūra, statistiniais duomenimis apie šio alternatyvaus ginčo sprendimo teismuose
būdo taikymo praktiką ir buvo siekiama išsiaiškinti teisėjų, kaip šio proceso dažniausių iniciatorių ir jame mediatorių paslaugas teikiančių subjektų, požiūrį į teisminę mediaciją ir jų turimą viziją dėl šio instituto tolimesnio vystymosi perspektyvų. Straipsnyje glaustai aptariama teisminės mediacijos Lietuvoje istorinė raida, apibrėžiamas
esamas teisminės mediacijos civiliniame procese modelis ir jo ypatumai, pateikiami
empirinio teisėjų nuomonės ir požiūrio į teisminę mediaciją tyrimo rezultatai, taip
pat apibendrinimai. Empirinis tyrimas buvo atliktas derinant tarpusavyje kiekybinį
(teisėjų ir teisėjų teismo mediatorių apklausa) ir kokybinį (teisėjų ir teisėjų teismo
mediatorių sutelktųjų (focus) grupių diskusijų) tyrimų metodus. Konstatuotina, kad
teisminės mediacijos institutas Lietuvoje, siekiant jo tvarumo ir sėkmingos tolimesnės
taikymo praktikos, teisėjų požiūriu, galėtų būti tobulinamas daugiau dėmesio skiriant
tolimesniam jo viešinimui, teisėjų teismo mediatorių darbo sąlygų gerinimui, teismo
mediatorių teisėjų motyvacinės sistemos apsvarstymui. Šio tyrimo rezultatai sukuria
prielaidas tolimesniems tyrimams, nukreiptiems į teisminės mediacijos teisinio reguliavimo tobulinimą

plugins.themes.bootstrap3.article.details669106147a429

Skyrius
Mokslo straipsnis