plugins.themes.bootstrap3.article.main661df5c948327

Audronė Balsiukienė

Santrauka

Europos Komisija, atlikusi valstybių narių nemokumo teisės sistemų
apžvalgą, pažymėjo, kad vis dar yra valstybių, kuriose restruktūrizavimas neįmanomas mokioms įmonėms. Be to, išlieka ir daugiau teisinio reguliavimo nemokumo srityje skirtumų, kurie trukdo sklandžiam ES vidaus rinkos veikimui ir vystymuisi. Taigi
buvo priimta ES restruktūrizavimo direktyva, kuria buvo siekiama nemokumo teisės
derinimo. Vienas iš restruktūrizavimo direktyvos tikslų – prevencinių restruktūrizavimo sistemų sukūrimas, tačiau direktyvoje nėra pateikiama prevencinio restruktūrizavimo sąvoka, nėra gairių dėl jos įgyvendinimo mechanizmo. Todėl šiame straipsnyje
siekiama atskleisti prevencinio restruktūrizavimo sistemos bruožus, ypatumus, išanalizuoti prevencinio restruktūrizavimo taikymo sąlygas. Straipsnyje prevencinio restruktūrizavimo sistema yra lyginama su ikinemokumo ir neformaliomis restruktūrizavimo
procedūromis, išskiriant šių procedūrų panašumus, skirtumus ir pranašumus.Lietuva dalį restruktūrizavimo direktyvos nuostatų perkėlė priimdama Juridinių asmenų nemokumo įstatymo pakeitimus, o prevencinio restruktūrizavimo sistemą įtvirtino
priimdama poįstatyminius aktus. Atsižvelgiant į tyrimo metu padarytas išvadas dėl prevencinio restruktūrizavimo sistemos sampratos ir esmės, straipsnyje siekiama atsakyti į
klausimą, ar tokiu teisiniu reguliavimu bus pasiekti restruktūrizavimo direktyvos tikslai.

plugins.themes.bootstrap3.article.details661df5c94bec9

Skyrius
Mokslo straipsnis