plugins.themes.bootstrap3.article.main661df19e63e93

Ieva Deviatnikovaitė

Santrauka

Straipsnyje analizuojami senieji teisės aktai – 1233 m. Kulmo privilegija, 1286 m. vagysčių baudimo įstatymas, 1310 m. didžiojo magistro priimti nuostatai, 1340 m. Pamedės teisynas, 1468 m. Kazimiero teisynas, Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės Statutai, taip pat Lietuvoje ilgą laiką galioję Vokietijos baudžiamasis
kodeksas ir Rusijos Baudžiamosios nuostatos arba Baudžiamasis statutas. Šių teisės
aktų tyrinėjimo tikslas yra įvardyti vieno iš reikšmingiausių administracinės teisės institutų – administracinės atsakomybės – pradžią Lietuvoje.

plugins.themes.bootstrap3.article.details661df19e65e05

Skyrius
Mokslo straipsnis