plugins.themes.bootstrap3.article.main6655a84c9c323

Evaldas Klimas Guoda Balsytė

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjamas poreikis kodifikuoti statybą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Pastebima, kad šiuo metu galiojantys teisės aktai neužtikrina statybos proceso stabilumo ir efektyvumo. Statybos procesui keliami pertekliniai procedūriniai ir biurokratiniai reikalavimai, susiduriama su skirtingo lygmens teisės aktų normų tarpusavio prieštaravimu. Todėl rinkoje vis dažniau keliamas teisės aktų reformos klausimas.


Lietuvos teisinėje literatūroje statybos teisė iki šiol nėra plačiai nagrinėta moksliniu aspektu. Todėl egzistuoja poreikis išanalizuoti statybos teisinį reglamentavimą ir apžvelgti reformos poreikį remiantis gerąja užsienio šalių praktika.


Šiame straipsnyje aptariami esminiai principai ir vertybės, kurie turi būti užtikrinti statybos teisinių santykių reglamentavimu. Vertinama, kaip šiuo metu galiojantys teisės aktai užtikrina šių principų įgyvendinimą. Straipsnyje pateikiami kodifikavimui keliami uždaviniai, kurių įgyvendinimas padėtų teisinį reguliavimą padaryti vientisesnį ir aiškesnį, operatyviau reaguoti į vykstančius pokyčius ir mažinti finansines, žmogiškųjų išteklių ir laiko sąnaudas. Taip pat išskiriami ir analizuojami dažniausiai pasitaikantys statybos teisinio reguliavimo iššūkiai skirtinguose Europos Sąjungos regionuose. Apibendrinus pagrindinius teisiniam reglamentavimui keliamus tikslus, pateikiamos trys kodifikavimo alternatyvos, numatančios skirtingą kodekso apimtį ir struktūrą. Straipsnyje pateikiama analizė atlikta įvertinus šiuo metu galiojančios teisinės sistemos veikimo ypatumus ir išnagrinėjus gerąją užsienio šalių praktiką. Straipsnis parengtas remiantis mokslinių-praktinių konferencijų (tarptautinės ir nacionalinės) metu išsakytomis teisės mokslininkų ir praktikų pozicijomis.

plugins.themes.bootstrap3.article.details6655a84c9ffcc

Skyrius
Mokslo straipsnis