plugins.themes.bootstrap3.article.main66911928aa4c6

Marius Žemkauskas Mykolas Kirkutis Vigintas Višinskis

Santrauka

Straipsnyje analizuojamos bendrųjų civilinių proceso principų (dispozityvumo, koncentruotumo, ekonomiškumo, rungtyniškumo, šalių lygiateisiškumo) taikymo vykdymo procese problemos. Autoriai nagrinėja, kokios Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnyje nustatytos teisės į teisingą teismą garantijos (principai) taikomos vykdymo procese ir kokie jų taikymo šiame procese ypatumai. Taip pat vertinama, kokios bendrųjų civilinio proceso principų taikymo problemos kyla Lietuvos teismų praktikoje, kokie šių principų taikymo ypatumai. Autoriai nagrinėja ir naujausius antstolių institucinės veiklos pokyčius, kurie iš esmės panaikina išieškotojo teisę pasirinkti piniginio pobūdžio vykdomuosius dokumentus vykdantį antstolį. Vertinama, kaip naujasis teisinis reguliavimas pakeitė dispozityvumo principo taikymą vykdymo procese. Taip pat analizuojama, kokius veiksmus vykdymo procese atlieka teismas ir antstolis užtikrindami kitų bendrųjų civilinio proceso principų taikymo veiksmingumą vykdymo procese.

plugins.themes.bootstrap3.article.details66911928ac1f7

Skyrius
Kiti straipsniai