NAUJOSIOS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS BENDRAJAME DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTE

Lina Novikovienė, Oksana Pedaniuk

Santrauka


Duomenų subjektų teisių apsauga didele dalimi priklauso nuo tinkamų jų įgyvendinimo mechanizmų. Skaitmeniniame amžiuje duomenų tvarkymas tapo itin plačios aprėpties, todėl asmenims vis sunkiau ne tik suprasti šiuos procesus, bet ir juos kontroliuoti. Siekiant sušvelninti galios disbalansą tarp duomenų subjektų ir duomenų valdytojų, asmenims buvo suteiktos tam tikros teisės, sudarančios didesnę galimybę kontroliuoti, kaip tvarkoma jų asmeninė informacija. Viena pagrindinių duomenų subjekto teisių, įtvirtinta dar 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 1995/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, yra duomenų subjekto teisė susipažinti su savo duomenimis. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) svarbiausi pakeitimai taip pat susiję su vienu iš asmens duomenų apsaugos reformos tikslų – duomenų subjekto teisių stiprinimu, todėl, greta esamų, įtvirtinamos naujos duomenų subjekto teisės: teisė į duomenų perkeliamumą, teisė būti pamirštam, teisė apriboti duomenų tvarkymą, teisė nesutikti su automatizuotu sprendimų priėmimu. Straipsnyje atskleidžiamas vienos iš pagrindinių duomenų subjekto teisių – teisės susipažinti – bei naujų duomenų subjekto teisių turinys, įvertinami praktiniai šių duomenų subjekto teisių įgyvendinimo aspektai.

Raktiniai žodžiai


asmens duomenų apsauga, duomenų subjektas, duomenų subjekto teisės, Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas.

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-20-27-2-04

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195