Teisinės sąmonės vaidmuo kuriant teisinę valstybę

Nadežda Michailovna Juraševič

Santrauka


Straipsnyje aptariami kai kurie teisinės valstybės poţymiai: teisės ir įstatymo viršenybės visose visuomeninio ir valstybinio gyvenimo srityse pripaţinimas, socialinių grupių interesų darnos įtvirtinimas įstatymuose, asmens teisių ir laisvių fundamentalumas, abipusė valstybės ir piliečių atsakomybė, taip pat teisinės valstybės kūrimo trukdţiai, susiję su teisinės sąmonės kokybe.
Išskiriamos trys kryptys, kuriomis teisinė sąmonė daro tiesioginę įtaką įgyvendinant teisinės valstybės koncepciją: a. poţiūris į teisę kaip visuotinai reikšmingą vertybę (teisinio nihilizmo ir idealizmo įveikimas), b. poveikis teisėkūrai (ţmonių interesai, kol jie tampa teisės normomis, pereina per įstatymų leidėjų valią ir sąmonę), c. teisinė sąmonė kaip būtina uolaus ir tikslaus įstatymų įgyvendinimo sąlyga.
Reformų ir esminių visuomenės permainų sąlygomis teisinei sąmonei ir jos ugdymui tenka ypač didelė reikšmė.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195