Magistro baigiamųjų darbų rengimas Mykolo Romerio universitete kriminalistikos mokslo plėtros kontekste

Hendryk Malevski, Eglė Latauskienė, Snieguolė Matulienė

Santrauka


Kriminalistikos mokslo ir studijų raida Mykolo Romerio universitete parodė, kad ši aukštoji mokykla tapo pagrindiniu kriminalistikos mokslo ir studijų centru Lietuvoje. Spręsdamas valstybinius teisėsaugos specialistų rengimo uždavinius, šis centras sugeba derinti strateginius Lietuvos integracijos į Europos struktūras tikslus su pragmatiniais mokslo, studijų ir teisėsaugos praktikos uždaviniais.
Bendrajame studijų kontekste magistro baigiamasis darbas yra sisteminantis daugiaprofilinis specialisto brandos rodiklis. Straipsnyje nagrinėjama viena iš aktualiausių aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo problemų – magistro baigiamųjų darbų rengimas.
Magistro baigiamasis darbas – tai elementas, jungiantis ir kartu vainikuojantis kelerių metų studijų procesą ir tam tikras magistranto mokslo tiriamojo darbo pastangas. Magistro baigiamasis darbas – tai ne tik studijų baigiamasis etapas, bet ir viena mokslinio tiriamojo darbo formų. Veiksmingas vadovavimas, vadovo ir jo vadovaujamo magistranto partnerystė rodo katedros kolektyvo ir jo narių požiūrį į mokslą ir į pedagoginę veiklą rengiant magistro baigiamuosius darbus.
Viena iš Kriminalistikos katedros nuostatų rengiant magistro baigiamąjį darbą – tai darbo sąsajos su praktine teisėsaugos institucijų veikla aiškinant ir tiriant nusikalstamas veikas. Katedra orientuoja savo magistrantus ne tik analizuoti teisėsaugos institucijų veiklą, atlikti empirinius tyrimus bei teorinius apibendrinimus, bet ir jų pagrindu teikti mokslines, metodines ir praktines rekomendacijas jų veiklai tobulinti.
Mūsų manymu, subrendo poreikis išnagrinėti ir ištirti įvairias, su magistro baigiamaisiais darbais susijusias, jų rengimo kokybės problemas. Šių darbų rengimo dešimtmečio praktika leidžia gana objektyviai ištirti visą magistro baigiamojo darbo rengimo pagrindinių grandžių procesą, įvertinti susiklosčiusią praktiką, nurodyti šių darbų rengimo trūkumus ir pranašumus, numatyti tobulinimo perspektyvas ir kryptis.
Mes suprantame, kad magistro baigiamojo darbo rengimui būdingas didelis potencialas, kurį turėtume veiksmingai išnaudoti bendrajame katedros, fakulteto, universiteto mokslinio tiriamojo darbo kontekste, siekdami nuolat ir nuosekliai tobulinti nusikalstamų veikų aiškinimo, tyrimo ir prevencijos veiklą. Tai yra viena iš prioritetinių Kriminalistikos katedros mokslinio tiriamojo darbo krypčių.
Šio straipsnio tikslas – išaiškinti magistrantų baigiamųjų darbų kriminalistikos mokslo srityje lygį, jų tyrinėjimų objektus, darbo metodus ir kriminalistikos mokslo praktinius-taikomuosius aspektus, kurie atsispindi studentų baigiamuosiuose darbuose.

Raktiniai žodžiai


kriminalistika; magistro baigiamasis darbas; mokslinių tyrinėjimų objektai; tyrimo metodai; anketinė apklausa; studijos

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195