Lygių procesinių teisių įgyvendinimo problemos ikiteisminiame tyrime

Marina Gušauskienė

Santrauka


Vienas svarbiausių baudžiamojo proceso tikslų – materialios tiesos nustatymas, užtikrinant procese dalyvaujančių asmenų teisių ir teisėtų interesų apsaugą. Egzistuoja daug įvairių tiesos pažinimo (nustatymo) metodų, tačiau efektyviausias – tai baudžiamajame procese dalyvaujančioms šalims – gynybai ir kaltinimui suteikimas lygių teisių dalyvauti įrodinėjimo procese.
Straipsnio objektas1 – proceso šalių lygių procesinių teisių įgyvendinimas ikiteisminiame tyrime.
Straipsnio tikslas – išnagrinėti kai kurias ikiteisminio tyrimo metu kylančias šalių lygių procesinių teisių įgyvendinimo problemas.
Straipsnio uždaviniai:
– apibūdinti šalių lygių procesinių teisių sampratą;
– apžvelgti šalių lygių procesinių teisių istorinę raidą ir atskleisti nagrinėjamo objekto šiuolaikinę esmę;
– apžvelgti kai kurias problemas, kylančias įgyvendinant šalių lygias procesines teises ikiteisminio tyrimo stadijoje.
Rašant straipsnį buvo taikomi įvairūs teoriniai metodai. Kaip pagrindiniai paminėti sisteminės analizės, lyginamasis istorinis ir lyginimo.
Be sisteminės analizės būtų nepavykę atskleisti šalių lygių procesinių teisių ryšio su baudžiamuoju procesu apskritai ir tiesos išaiškinimo, proceso dalyvių teisių apsaugos prielaidų ir garantijų.
Taikant lyginamąjį istorinį metodą sugretintos atskirais laikotarpiais Lietuvoje taikytos nagrinėjamo objekto apraiškos formos, atskleista jų tarpusavio įtaka reformuojant baudžiamąjį procesą.
Lietuvos baudžiamojo proceso įstatymai, moksliniai teiginiai, skirtingų autorių nuomonės lyginami su užsienio šalių pavyzdžiais.

Raktiniai žodžiai


lygios procesinės teisės; teisė į gynybą; įrodymai; rungimosi principas; ikiteisminis tyrimas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195