Administracinių teismų sprendimų vykdymo problemos

Dainius Raižys

Santrauka


Straipsnyje analizuojamas administracinių teismų sprendimų vykdymo procesas. Šio proceso svarbą autorius pabrėžia remdamasis Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika. Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad bet kurio teismo sprendimo vykdymas pagal Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnį turi būti suprantamas kaip integrali „teismo dalis“.
1999 m. sukūrus administracinių teismų sistemą iš esmės buvo užbaigtas administracinio proceso formavimas Lietuvoje. Nors administracinių bylų procesą reglamentuoja specialus Administracinių bylų teisenos įstatymas, tačiau šio įstatymo 97 straipsnyje įtvirtinta nuostata, jog neįvykdyti administracinių teismų sprendimai vykdomi Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Todėl straipsnyje nagrinėjamas vykdymo proceso santykis su administracinių bylų procesu, keliama vykdymo proceso teisinio reguliavimo dalyko problema.
Kadangi priverstinį administracinių teismų sprendimų vykdymą reglamentuoja Civilinio proceso kodekso VI dalies normos, straipsnyje pabrėžiami civilinio proceso principų taikymo vykdant administracinių teismų sprendimus ypatumai, nurodomi civilinio ir administracinio proceso principų turinio skirtumai. Nagrinėdamas teisės aktus, reguliuojančius administracinių teismų sprendimų vykdymą, autorius atskleidžia vykdymo proceso teisinio reguliavimo trūkumus, nurodo dėl to kylančias problemas ir pateikia galimus šių problemų sprendimo būdus.

Raktiniai žodžiai


administracinis procesas; civilinis procesas; vykdymo procesas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195