Nukentėjusiojo teisėtų interesų ir teisių realizavimas baigiant ikiteisminį tyrimą

Rima Ažubalytė

Santrauka


Straipsnyje kalbama apie nukentėjusiojo teises baigiant ikiteisminį tyrimą bei jų realizavimo galimybes. Daugiausia dėmesio skiriama nukentėjusiojo teisei gauti informaciją baudžiamajame procese, konkrečiai – baigiant ikiteisminį tyrimą.
Nukentėjusiojo teisių, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse, analizė leidžia teigti, kad galiojančiame kodekse nėra tiksliai sumodeliuoto informacijos nukentėjusiajam pateikimo mechanizmo, kuris, nepriklausomai nuo ikiteisminio tyrimo pabaigimo formos, leistų nukentėjusiajam realizuoti teisę į informaciją baudžiamajame procese. Išsamios informacijos, susijusios su teisėtais nukentėjusiojo interesais, pateikimas nukentėjusiajam leistų įvertinti prokuroro priimtą sprendimą bei apsispręsti dėl savo tolesnių procesinių veiksmų.
Tinkamai realizuota nukentėjusiojo teisė į informaciją yra visų kitų nukentėjusiojo (kaip, beje, ir kitų proceso dalyvių) galimų veiksmų, taikytinų realizuojant savo teises, prielaida ir būtina sąlyga. Straipsnyje analizuojami kai kurie nukentėjusiojo teisės į informaciją aspektai: teisė žinoti apie numatomus sprendimus byloje, teisė susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga, teisė žinoti apie jau priimto sprendimo vykdymo formas.

Raktiniai žodžiai


baudžiamasis procesas; ikiteisminis tyrimas; ikiteisminio tyrimo nutraukimas; nukentėjusysis; nukentėjusiojo teisė į informaciją

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195