Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio taikymo sritis: civilinių teisių ir pareigų bei baudžiamojo kaltinimo klausimai

Lijana Štarienė

Santrauka


Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 6 straipsnio 1 dalis skelbia, jog „kai yra sprendžiamas tam tikro asmens civilinio pobūdžio teisių ir pareigų ar jam pareikšto kokio nors baudžiamojo kaltinimo klausimas, toks asmuo turi teisę, kad jo bylą per įmanomai trumpiausią laiką viešumo sąlygomis teisingai išnagrinėtų pagal įstatymą įsteigtas nepriklausomas ir nešališkas teismas. Teismo sprendimas paskelbiamas viešai, tačiau demokratinėje visuomenėje moralės, viešosios tvarkos ar valstybės saugumo interesais spaudos atstovams ar visuomenei gali būti neleidžiama dalyvauti per visą bylos procesą ar jo dalį, kai tai reikalinga dėl nepilnamečių ar bylos šalių privataus gyvenimo apsaugos, arba tiek, kiek, teismo nuomone, yra būtina dėl ypatingų aplinkybių, dėl kurių viešumas pakenktų teisingumo interesams“. Jokia Europos Žmogaus Teisių Teismui pateikta peticija nebus laikoma priimtina, jei konkrečiu atveju nesprendžiamas civilinių teisių ir pareigų ar baudžiamojo kaltinimo klausimas, kaip numatyta Konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje. Bet kuriuo atveju sprendžiant Konvencijos 6 straipsnio taikymo klausimą atskaitos taškas yra civilinių teisių ir pareigų bei baudžiamojo kaltinimo sąvokų apibrėžimas bei jų turinio atskleidimas. Pažymėtina, jog Konvencijos 6 straipsnyje įtvirtintos teisės ir procesinės garantijos yra garantuojamos tik tuomet, jei konkrečioje byloje sprendžiamas civilinių teisių ir pareigų ar baudžiamojo kaltinimo klausimas. Tačiau kyla klausimas, ar tokios teisės ir procesinės garantijos gali ir yra garantuojamos administracinėse bei drausminio pobūdžio bylose. Nėra visiškai aiški ir Europos Žmogaus Teisių Teismo pozicija Konvencijos 6 straipsnio taikymo atžvilgiu dėl ginčų valstybės tarnyboje bei socialinės apsaugos srityje. Civilinių teisių ir pareigų bei baudžiamojo kaltinimo sąvokų interpretavimas Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje turi lemiamą reikšmę, nes nuo minėtų sąvokų turinio bei jį sudarančių požymių priklauso Konvencijos 6 straipsnio taikymo ribos.
Straipsnyje daugiausia dėmesio skiriama šiems aspektams: civilinių teisių ir pareigų bei baudžiamojo kaltinimo sąvokų interpretavimas Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimuose, nacionalinės teisės vaidmuo aiškinant minėtas sąvokas bei kai kurių problemų analizė sprendžiant Konvencijos 6 straipsnio taikymo klausimą.
Taigi šio straipsnio tyrimo tikslas – nustatyti Konvencijos 6 straipsnio taikymo sritį atskleidžiant kai kurias minėto straipsnio taikymo problemas. Tuo tarpu straipsnio tyrimo objektas yra Konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos „civilinių teisių ir pareigų“ bei „baudžiamojo kaltinimo“ sąvokų interpretavimas Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje. Straipsnio išvados grindžiamos sisteminiu, lyginamuoju ir analitiniu metodais.

Raktiniai žodžiai


civilinės teisės ir pareigos; baudžiamasis kaltinimas; Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija; nacionalinės teisės įtaka; Konvencijos 6 straipsnio taikymo sritis; Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195