plugins.themes.bootstrap3.article.main666a479a31335

Egidija Stauskienė

Santrauka

Civiliniame procese taikant sprendimų kontrolės formas bei proceso atnaujinimo institutą gana dažnai panaikinami žemesnės teismų grandies sprendimai, kurie naikinimo momentu jau gali būti įvykdyti. Tokiu atveju siekiant atkurti teisingumą būtina taikyti sprendimų įvykdymo atgręžimo (Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, поворот исполнения решения суда) institutą. Šio instituto paskirtis – atkurti ankstesnę (pirminę, buvusią iki teismo sprendimo įvykdymo) šalių materialinių teisinių santykių padėtį, buvusią iki teismo sprendimo, kuris apeliacinės arba kasacinės instancijos teismo sprendimu vėliau buvo panaikintas ir byla išspręsta iš esmės kitaip, nei buvo nustatyta pirminiu teismo sprendimu. Straipsnyje analizuojami sprendimų įvykdymo atgręžimo instituto samprata, taikymo pagrindai bei jo ribojimai. Atsižvelgiant į civiliniam procesui keliamus tikslus bei proceso funkcijas, bandoma atskleisti materialinės ir proceso teisės ryšį taikant sprendimų įvykdymo atgręžimo institutą. Straipsnyje taip pat pateikiama teismų praktikos nagrinėjamu klausimu analizė bei šio instituto teisinis reglamentavimas užsienio valstybių (Rusijos, Vokietijos) civilinio proceso teisėje. Straipsnio pabaigoje pateikiama keletas išvadų, apibūdinančių sprendimų įvykdymo atgręžimo instituto teisinę prigimtį bei jo taikymo prielaidas.

plugins.themes.bootstrap3.article.details666a479a34a71

Skyrius
Mokslo straipsnis