##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Edvardas Sinkevičius

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjant krovinių vežimo dokumentų įrodomąją, legitimacinę, instrukcinę ir informacinę funkcijas pateikiama krovinių vežimą reglamentuojančių tarptautinių ir nacionalinių teisės aktų analizė bei atskleidžiamos konosamentų ir važtaraščių funkcijos, jų turinys ir teisinė reikšmė.Krovinių vežimo dokumentų įrodomoji funkcija naudojama prima facie įrodymų apie egzistavusias aplinkybes dokumentiniam įtvirtinimui, kai vienais atvejais ši funkcija viso labo yra kaip įrodinėjimo priemonė, kitais atvejais tokiai prezumpcijai suteikiama teisinė reikšmė, nes vien prezumpcijos egzistavimas esti ieškinio atmetimo pagrindas.Legitimacinė krovinių vežimo dokumentų funkcija padeda identifikuoti sutarties šalis ir trečiąjį asmenį, įgyvendinti šiems subjektams pagal sutartį priklausančias teises, disponuoti vežamu kroviniu, taip pat vežėjui pasinaudoti krovinio sulaikymo teise. Straipsnyje aptariamos teisinės disponavimo kroviniu pažeidžiant teisės aktuose nustatytą tvarką teisinės rizikos ir dėl šių rizikų poveikio atsirandantys neigiami teisiniai padariniai.Krovinių vežimo dokumentų instrukcinė ir informacinė funkcijos, autoriaus nuomone, yra tik pagalbinio pobūdžio, tačiau jos teismui padeda spręsti iš krovinių vežimo sutarčių kilusius ginčus, ypač nustatant žalos kroviniui atsiradimo aplinkybes, priežastis bei sąlygas, taip pat konstatuojant krovinio vežimo sutarties sąlygų pažeidimus.Nagrinėdamas iškeltas problemas straipsnyje nurodytus teiginius autorius iliustruoja teismų praktikos pavyzdžiais.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Skyrius
Mokslo straipsnis