plugins.themes.bootstrap3.article.main666a3fde42d31

Vigintas Višinskis Dangutė Ambrasienė

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjama teismo vykdomųjų dokumentų išdavimo tvarka. Įžangoje aptariama teismo vykdomųjų dokumentų išdavimo tvarkos reikšmė vykdymo procesui. Antstolis vykdydamas teismo sprendimą vadovaujasi vykdomuoju dokumentu.
Todėl pažeidus vykdomųjų dokumentų išdavimo tvarką gali būti esmingai pažeistos vykdymo proceso šalių teisės. Straipsnis suskirstytas į keturias dalis. Pirmojoje dalyje nagrinėjamos vykdomųjų raštų išdavimo sąlygos. Nurodoma, kad sprendimas turi būti vykdytinas. Kita sąlyga – sprendimas turi būti įsiteisėjęs. Ši sąlyga netaikoma skubiai vykdytiniems teismo sprendimams. Kita vykdomojo rašto išdavimo sąlyga – išieškotojo rašytinis pareiškimas teismui išduoti vykdomąjį raštą. Ši sąlyga taip pat nėra absoliuti. Tais atvejais, kai konfiskuojamas turtas arba kai išieškoma pinigų sumos į valstybės biudžetą, nusikalstama veika padaryta žala, išlaikymas, žalos, padarytos suluošinus ar kitaip sužalojus sveikatą, atlyginimas, taip pat atėmus maitintojo gyvybę, teismas vykdomąjį raštą išduoda išieškotojui ir be jo prašymo.
Antrojoje dalyje aptariamas vykdomųjų raštų išdavimo terminas. Paprastai vykdomieji raštai išduodami sprendimui įsiteisėjus. Tokiais atvejais vykdomojo rašto išdavimo termino įstatymai nenustato.Vykdomieji raštai pagal skubiai vykdytinus sprendimus turi būti išduoti nedelsiant. Tam tikrų probleminių klausimų kyla išduodant vykdomąjį raštą pagal teismo nutartimi patvirtintą taikos sutartį. Taikos sutartyje paprastai susitariama dėl tam tikrų sąlygų, kurias įvykdžius arba kurioms atsiradus taikos sutarties šalys arba viena šalis turi atlikti tam tikrus veiksmus arba nuo jų susilaikyti. Todėl išduodant vykdomąjį raštą pagal teismo patvirtintas taikos sutartis svarbu nustatyti, ar atsirado sutartyje susitartos aplinkybės, leidžiančios priverstinai vykdyti taikos sutartį.
Nuosprendžiu paskirtą baudą nuteistas asmuo turi sumokėti gera valia per du mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos arba per kitą teismo nustatytą laikotarpį, todėl vykdomasis raštas dėl priverstinio baudos išieškojimo gali būti išduotas tik praėjus
šiam laikotarpiui.
Trečiojoje dalyje nagrinėjami kiti reikalavimai, keliami vykdomųjų dokumentų išdavimui. Nagrinėjant pirmosios instancijos teismo teises išduodant vykdomuosius raštus nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas išduoda vykdomuosius raštus ne tik pagal savo priimtus, bet ir pagal apeliacinės instancijos arba kasacinio teismo toje byloje priimtus sprendimus. Kai kurių kategorijų vykdomosiose bylose teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje nurodytų duomenų neužtenka sprendimui įvykdyti. Straipsnyje nagrinėjama, kokie dokumentai tokiais atvejais turi būti pridedami prie vykdomojo rašto. Nagrinėjant vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti senaties termino praleidimo reikšmę išduodant vykdomojo rašto dublikatą nurodoma, kad senaties termino pateikti vykdomąjį dokumentą vykdyti praleidimas nėra besąlyginė kliūtis tokį vykdomąjį dokumentą vykdyti, todėl netrukdo išduoti
vykdomojo rašto dublikatą.
Ketvirtojoje straipsnio dalyje nagrinėjami kitų teismo vykdomųjų dokumentų išdavimo tvarkos ypatumai. Be vykdomųjų raštų, kaip vykdomuosius dokumentus teismas išduoda teismo įsakymus, nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, teismo nuosprendžius, kuriais paskirtos juridinio asmens veiklos apribojimo ar juridinio asmens likvidavimo bausmės. Nurodoma, kad keistina CPK 346 straipsnio 6 dalies reglamentacija ir teismo įsakymu pritaikius laikinąsias apsaugos priemones teismo įsakymas turėtų būti siunčiamas kreditoriui, o šis turėtų kreiptis į antstolį dėl teismo įsakymo vykdymo. Teismo nuosprendžiui, kaip vykdomajam dokumentui, negali būti taikomi CPK 646 straipsnyje nustatyta išdavimo tvarka ir sąlygos bei terminai, todėl reikia vadovautis BVK nustatytu reglamentavimu ir bendraisiais teisės principais.

plugins.themes.bootstrap3.article.details666a3fde469a4

Skyrius
Mokslo straipsnis