Išlygos žmogaus teisių apsaugos sutartims: probleminiai aspektai, susiję su lyčių lygybės klausimais

Aistė Akstinienė

Santrauka


Šio straipsnio tikslas – atrasti ryšį tarp valstybių daromų išlygų žmogaus teisių apsaugos sutartims, kurios yra susijusios su lyčių lygybės problemomis, ir vykdomos žalingos praktikos prieš moteris, kuri yra paremta tradicijomis ir religiniais papročiais. Minėta praktika daroma žala konkrečioms asmenų grupėms yra viena opiausių problemų tarptautinėje erdvėje pastaruoju laikotarpiu. Autorė šiame straipsnyje nagrinėja Konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims ir Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto atžvilgiu valstybių vykdomą praktiką. Pažymėtina, kad šios sutartys buvo pasirinktos nagrinėti būtent todėl, kad jos nustato svarbiausius lyčių lygybės apsaugos reguliavimo principus, taip pat dėl to, kad valstybių padarytos išlygos šioms sutartims sudaro itin didelį skaičių. Atkreiptinas dėmesys, kad valstybės, darydamos minėtąsias išlygas, bando pateisinti šiuos savo veiksmus tuo, kad sutarčių, kurių narėmis jos nori tapti, nuostatos yra nesuderinamos su šių valstybių nacionaline teise, tradicijomis bei papročiais. Pasakytina, kad ši problema itin apsunkina minėtųjų žmogaus teisių sutarčių įgyvendinimo procesą valstybių nacionalinėje teisėje. Ieškant sprendimo būdų, kaip pakeisti ydingą valstybių išlygų sutartims darymo praktiką, autorė taip pat nagrinėja Vienos konvencijos dėl tarptautinės sutarčių teisės režimą, kokia apimtimi jis gali būti taikomas žmogaus teisių apsaugos sutarčių kontekste. Taip pat autorė šiame darbe analizuoja, kokios išlygos yra negaliojančios (prieštaraujančios sutarties objektui ir tikslui), kokia yra valstybių praktika darant prieštaringai vertinamas išlygas ir kokios galėtų būti išeitys, siekiant apsaugoti žmogaus teisių apsaugos sutartis nuo išlygų, pažeidžiančių sutarčių tikslą ir objektą. Pažymėtina, kad valstybių praktika, susijusi su tokių nurodytų išlygų pasekmėmis, išlieka viena aktualiausių problemų tarptautinėje bendrijoje, siekiant įtvirtinti pagrindinius žmogaus teisių apsaugos standartus valstybių viduje ir apsaugoti labiausiai pažeidžiamas asmenų grupes.

Raktiniai žodžiai


žmogaus teisės; lyčių lygybės problemos; išlygos; sutarties objektas ir tikslas; Vienos konvencija dėl tarptautinės sutarčių teisės; Konvencija dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims; Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas

Pilnas tekstas:

PDF (English)


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-13-20-2-05

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195