plugins.themes.bootstrap3.article.main661b0b9f96922

Danutė Jočienė Lina Beliūnienė

Santrauka

Straipsnyje apibendrinamas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo per pakankamai ilgą nuo jo veiklos pradžios – trisdešimties metų laikotarpį – nueitas Lietuvos Respublikos Konstitucijos aiškinimo kelias, pateikiant ryškiausius šio
aiškinimo dinamikos pavyzdžius iš suformuotos plačios ar tebeformuojamos oficialiosios konstitucinės doktrinos. Pristatomos trys Konstitucijos aiškinimo Konstitucinio
Teismo praktikoje kryptys, atskleidžiančios Konstitucijos principų ir normų oficialaus
aiškinimo rezultatus. Pirmoji išskirtoji kryptis aprėpia valstybės ir visuomenės gyvavimo pagrindus atskleidžiančią oficialiąją konstitucinę doktriną, susijusią su pačios
Konstitucijos samprata, jos viršenybės principu, konstituciniais apribojimais keisti
Konstituciją, demokratijos, teisinės valstybės, valdžių padalijimo principų turiniu.
Antroji Konstitucijos aiškinimo Konstitucinio Teismo praktikoje kryptis atskleidžia
žmogaus teisių apsaugos konstitucinius pagrindus. O trečioji kryptis atspindi Konstitucijos aiškinimą kaip atviros ir draugiškos tarptautinei teisei ir Europos Sąjungos teisei
ir jas aiškinančiai tarptautinių (supranacionalinių) teismų jurisprudencijai, o sykiu
aprėpiančią ir Lietuvos valstybės konstitucinę pareigą vykdyti prisiimtus tarptautinius
įsipareigojimus. Šiame straipsnyje išryškinami Konstitucinio Teismo įgaliojimai oficialiai aiškinti Konstituciją ir formuoti oficialiąją konstitucinę doktriną, parodant
Konstitucijos aiškinimo veiklą kaip tęstinį procesą ir atskleidžiant gyvosios Konstitucijos idėją kaip šio proceso rezultatą. Apžvelgtomis kryptimis suformuota plati ar brandi
oficialioji konstitucinė doktrina yra ir bus pagrindas tolesnei nuosekliai jos evoliucijai,
giluminiam Konstitucijos potencialui atskleisti.

plugins.themes.bootstrap3.article.details661b0b9f985a3

Skyrius
Mokslo straipsnis