Ukrainos įstatymų leidybos iššūkiai ir perspektyvos nustatant baudžiamąją atsakomybę už nusikaltimus, susijusius su vaistų bandymais: Europos Sąjungos kontekstas

Olena Grebeniuk

Santrauka


Straipsnyje pažymima, kad vykdomame integracijos į Europą procese Ukrainoje identifikuojamas poreikis persvarstyti ir peržiūrėti daugybę nacionalinės teisės aktų, tarp jų ir tuos, kurie reguliuoja ikiklinikinių vaistų tyrimų procedūras, klinikinius tyrimus ir valstybinę medicininių produktų registraciją. Ilgą laiką Ukrainoje nebuvo aiškiai apibrėžtos teisinių santykių, susiklostančių vaistų cirkuliacijos procese, reglamentacijos. Tik 1996 m. buvo priimtas ir įsigaliojo Ukrainos įstatymas „Dėl vaistų“, o 2004 m. buvo patvirtinta nacionalinė programa dėl Ukrainos įstatymų derinimo su Europos Sąjungos teise. Pagal šią programą, vaistų tyrimai Ukrainoje turi būti vykdomi pagal teisės aktus, kurie yra atitinkantys Europos Bendrijos reikalavimus ir direktyvas.
Pastaraisiais metais klinikinių bandymų srityje Ukrainoje vyksta staigus augimas, kas lemia nuolat augantį sertifikuotų tarptautiniu mastu klinikinių tyrimų skaičių.
Straipsnyje apžvelgiama Europos, Šiaurės Amerikos ir kitų valstybių (siekiančių integracijos į bendrąją Europos teisinę erdvę) vaistų tyrimų srities teisinė reglamentacija. Diskutuojamos problemos ir perspektyvos, su kuriomis susiduriama derinant nacionalinę teisę su Europos Sąjungos teise akcentuojant baudžiamosios teisės aspektus. Dėmesys yra kreipiamas į dirbtinį konfliktą tarp naujojo 321-2 straipsnio ir kitų Baudžiamojo kodekso nuostatų. Autorė identifikuoja poreikį labiau pasirengti naujų Europos Sąjungos dokumentų, susijusių su klinikinių tyrimų reguliavimu ir vaistų apyvarta, taikymui, terminijos, vartojamos pagrindiniuose Ukrainos teisės aktuose, reguliuojančiuose sveikatos sferą, bei Baudžiamajame kodekse, aiškinimą, baudžiamosios atsakomybės juridiniams asmenims įtvirtinimą, kas lemtų veiksmingą tyrimo centrų veiklos kontrolę.
Siūloma vystyti įstatymų leidybos iniciatyvas, susijusias su poreikiu tobulinti Ukrainos baudžiamojo kodekso nuostatas, kurios nustato teisinę apsaugą santykiams, atsirandantiems vykdant ikiklinikinius tyrimus, klinikinius tyrimus ir valstybinę medicinos produktų registraciją.

Raktiniai žodžiai


Europos įstatymų leidyba; vaistų testavimas; kriminaliniai eksperimentai su žmonėmis; Niurnbergo kodeksas; Helsinkio deklaracija; baudžiamieji įstatymai; baudžiamoji juridinių asmenų atsakomybė

Pilnas tekstas:

PDF (English)


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-13-20-3-20

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195