ĮSPĖJIMAS APIE GALIMĄ IŠBRAUKIMĄ IŠ TURINČIŲ TEISĘ IŠRAŠYTI GAMINIŲ IR (AR) PAKUOČIŲ ATLIEKŲ SUTVARKYMĄ ĮRODANČIUS DOKUMENTUS ATLIEKŲ TVARKYTOJŲ SĄRAŠO KAIP POVEIKIO PRIEMONĖ

Greta Česnaitytė

Abstract


Straipsnyje, daugiausiai remiantis duomenų ir dokumentų analizės metodu, bei kitais, tokiais kaip lyginamasis, lingvistinis, loginis ir apibendrinamasis, nagrinėjama Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir poįstatyminiuose teisės aktuose numatyti atvejai, kuomet atliekų tvarkytojas gali būti įspėjamas apie galimą jo išbraukimą iš Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkytojų sąrašo (toliau-Atliekų tvarkytojų sąrašo), apžvelgiama aktuali teisminė praktika dėl įspėjime apie galimą atliekų tvarkytojo išbraukimą iš Atliekų tvarkytojų sąrašo pateikiamų kontroliuojančios institucijos reikalavimų turinio ir galimo įgyvendinimo, taip pat akcentuojamas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimas, kuriame buvo prieita išvados, kad įspėjimas apie galimą gamintojų ir importuotojų organizacijos licencijos sustabdymą taip pat yra savarankiška poveikio priemonė, kuri gali būti skundžiama teisme ir negali būti skiriama už mažareikšmius pažeidimus, pateikiamos išvados ir pasiūlymai dėl teisinio reglamentavimo tobulinimo.


Keywords


turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašas (Atliekų tvarkytojų sąrašas); įspėjimas apie galimą išbraukimą iš Atliekų tvarkytojų sąrašo; pakuočių atliekos; atliekų tvarkytojai

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/PSPO-20-25-04

Refbacks

  • There are currently no refbacks.