Professional competences of court administration managers in the face of organisational changes

Tomasz Rostkowski, Marcin Witkowski

Abstract


The purpose of this article is to attempt an indication of the key priorities in the development of court administration managers' professional competences in the face of strategy-driven modernisation, legal conditions, current problems and the employees' attitude towards changes. The article tries to present the directions for changes in court administration and shows the key results of the conducted research concerning the sources of resistance towards changes among the employees of this group of organisations. It enables to suggest priorities in the development of managerial competence in the Polish judiciary. It is assumed, however, that one of the major challenges is to consider the needs and hardships of particular courts and not of the whole system of justice.

Keywords


competence management; management of change; public administration; court administration; managerial competence

Full Text:

PDF

References


Czaputowicz J. „Zarządzanie w administracji publicznej w dobie globalizacji” w J. Czaputowicz (red.) „Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej”, Warszawa 2011

Kuprs W. „Perspectives on Integrating Leadership and Followership“ International Journal of Leadership Studies, Vol. 2 Iss. 3, 2007

Mazur S. „Historia administracji publicznej” w J. Hausner (red.) „Administracja publiczna”, WN PWN Warszawa 2006

Niven P.A. „Balance Scoredcard step-by-step for government and nonprofit agencies” New Jersey 2008

Rostkowski T. „Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej” Wolters Kluwer Warszawa 2012

Rostkowski T. (red.) „Rozwój kompetencji przywódczych w Polsce” materiał powielony Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006

„Strategia modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020”, Ministerstwo Sprawiedliwości 2014

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006 r. Nr 200, poz. 1471, z 2009 r., Nr 114, poz. 946).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z dnia 31 grudnia 2003 r, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych na podstawie art. 41 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury (Dz. _A. rev 247, cell. 1838)_

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2011 r. Nr 109, poz. 639, Nr 113, poz. 659, Nr 203, poz. 1192, z 2013 r. poz. 829.)

www.nik.gov.pl [01.03.2015]
DOI: https://doi.org/10.13165/VPA-16-15-2-07

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
"Public Policy and Administration" ISSN online 2029-2872 / ISSN print 1648-2603