Dissemination of the Ideas of Policism and Theoretical Thought in the Republic of Both Nations and the Autonomous Kingdom of Poland

Barbara Stankevič, Vainius Smalskys

Abstract


In the Polish–Lithuanian Commonwealth (the Republic of Both Nations) there were few disseminators of the ideas of policism; the policist thought was developing rather slowly. While analysing the dissemination of theoretical ideas of policism in the 18th century Republic of Both Nations, we can view the influence of German and to some extent French policists and the adaptation of their ideas in the works of R. Ładowski, G. Lengnich and other disseminators of the ideas of policism. They took over theoretical postulates of German policists. The disseminators of the ideas of policism – residents of the Republic of Both Nations – accepted the German tradition of policism. Some of them (G. Lengnich, F. Nax and others) were of German origin and culture. Conversely, in the nearest German states as well as in the neighbouring German states of the Republic of Both Nations (Prussia, Saxony or Austria) cameralism and policism were already being developed at the academic level; therefore, it was easier to take over theoretical postulates than to rely on the ideas created and developed in their own state. After the collapse of the Polish–Lithuanian Commonwealth, the ideas and research of German scholars had further influence and were being successfully taken over in the Kingdom of Poland which was then both autonomous and dependent from Russia.

Keywords


cameralism, policism, administration, theoretical ideas, the Polish– Lithuanian state in the XVIII century, The Duchy of Warsaw, an autonomous Kingdom of Poland.

Full Text:

PDF (Lietuvių)

References


Cichoń, P., Hładij, M., Malec, D., Malec, J., Zarzycki, Z. Historia administracji i myśli administracyjnej: wybór źródeł. Krakòw: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006, 401 – 406; 413 -415.

Dolański, D. Zachód w Polskiej myśli historycznej czasów saskich. Zielona Góra: Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2002, 20-31.

Fiedorczyk, P. Administracja w Polsce w czasach stanisławowskich. Nauka administracji (red. nauk. B. Kudrycka, B. Guy Peters, P. J. Suwaj). Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2009, 89.

Izdebski, H. Historia administracji. Warszawa: Liber, 2001, 24-31; 66-67.

Janik, M. Policja sanitarna. Warszawa: LEX a Wolters Kluwer Business, 2012, 17-18

Kornaś, J. Administracja publiczna w Polsce. Administracja publiczna (red. nauk. J. Hausner). Warsawa: PWN, 2008, 112.

Kramar, S. Sądownictwo kryminalne w miastach Rzeczpospolitej XVI – XVIII w. Stan badań nad problemem. Studia z zakresem Prawa, Administracji i Zarządzania, 2014, T. 5, 9 – 10.

Makarevičius A. Ekonominės teorijos Vilniaus universitete 1783-1832 m. Ekonomika, 1960 T. 1, 119-129.

Malec, D., Malec, J. Historia administracji nowożytnej. Krakòw: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1997, 32-38.

Malec, J. Polska myśl administracyjna XVIII wieku. Kraków: Krakowska Szkoła Wyższa im. A. F. Modrzewskiego, 2008, 34-35; 142-152.

Puchowski, K. Edukacja elit w szkolnictwie katolickim i protestanckim w Prusach Kròlewskich, 2011, Czasy nowożytne T. 27, 141.

Skrzypek, M. (red. nauk). 700 lat myśli Polskiej. Filozofia i myśl społeczna w latach 1700-1830. Tom 1. Okres saski G. Lengnich (1689 – 1774). Poglądy. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofji i sociologji PAN, 2000, 186-187

Smalskys, V. Kontinentinės Europos viešojo administravimo genezė. Viešoji politka ir administravimas, 2002, Nr. 1, 55-60.

Smalskys, V. Lorenzo von Steino viešojo administravimo koncepcija. Viešoji politka ir administravimas, 2002, Nr. 2, 42-47.

Šmigelskytė – Stukienė, R., Brusokas, E., Glemža, L., Jurgaitis, R., Rakutis, V. Modernios administracijos tapsmas Lietuvoje: valstybės institucijų raida 1764 – 1794 metais. Vilnius: Petro ofsetas, 2015, 23; 613-623.
DOI: https://doi.org/10.13165/VPA-16-15-2-09

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
"Public Policy and Administration" ISSN online 2029-2872 / ISSN print 1648-2603