Obstacles of Child Adoption Implementation in the Republic of Lithuania: Experts‘ Point of View

Natalja Gončiarova, Ilona Tamutienė

Abstract


The research deals with the evaluation of implementation of child adoption in the Republic of Lithuania. It tries to explain the phenomenon while revealing the main problems that prevent from seeking effective control and implementation of adoption as well as showing how the public policy may be improved. The qualitative research was chosen in order to reveal the attitudes of participants towards the regulation and implementation of child adoption. Nine participants took part in the research: two members of the Seimas (Parliament), two adoptive families, an expert and specialists from State Child Rights Protection and Adoption Service of the Republic of Lithuania, Child Rights protection Service of the Republic of Lithuania, Non-governmental organization and Institution of the Ombudsman for Children Rights of the Republic of Lithuania. The semi-structured interview was chosen as a method to gather the data. However, structural and social problems exist that often become a basis for complicated procedures preventing from seeking effective implementation of adoption. The research revealed that the central institution does not perform coordination function which explains differences in practices and shows why activities often contravene the law. According to the results of the research, insufficiently developed social services for adoptive parents and not enough information about adoption services appear in the country. Moreover, the changes in the particular area are difficult to make because of the carelessness of the state institutions and the slow decision making process.

Keywords


national adoption, implementation, public policy.

Full Text:

PDF (Lietuvių)

References


Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. http://vaikoteises.lt/lt/globa/globa_institucijoje/kas_yra_vaiko_globa_institucijoje.html [2015-11-16]

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. http://vaikoteises.lt/media/file/Statisitika/Lietuva2009-2014_2_.pdf [2015-11-16].

VITKAUSKAS K. Vaiko globos organizavimo principų įgyvendinimas Lietuvoje. Viešoji politika ir administravimas, 2010, Nr. 31, p. 133-146.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. www.ivaikinimas.lt/document_db/tfiles/96.doc‎> [2015-11-16].

KURKYTĖ E. Tarptautinis įvaikinimo reguliavimas ir jo įgyvendinimas Lietuvoje, 2013, Kaunas.

VARAŠKAITĖ R. Lietuvos vaiko globos (rūpybos) sistemos reorganizavimo strategija: problemos formulavimo analizė, 2010. Vilnius.

BRASLAUSKIENĖ R. Įvaikinimas Lietuvoje: situacija ir nuostatos. Socialinis darbas, 2002. Nr.1(1).

KUODYTĖ L. Įvaikinimo teisiniai ir moraliniai aspektai, remiantis Bažnytine teise ir Lietuvos Respublikos civiliniais įstatymais, 2011, Kaunas.

BLOZNELIENĖ D. Atvirumas įsivaikinus: įmočių patirtys, 2010, Kaunas.

PARTAUSKIENĖ V. Šeimų įvaikinimo motyvacijos bruožai, 2010, Kaunas.

JONUŠKIENĖ D. Ar įvaikinimo konfidencialumas nepažeidžia vaiko giminaičių pagal kilmę teisių?, 2009. Kaunas.

RADVILIENĖ K. Įvaikinimo patirtys atskleidžiant socialinės pagalbos galimybes, 2009 Kaunas.

LOWE N, MURCH M, BADER K, BORKOWSKI M, COPNER R, SHEARMAN C Lisles and Jenny. The Plan for the Child: Adoption or Long-term Fostering. Child and Adolescent Mental Health.,2004, Vol.9.,p. 42-47.

KEATING J. A child for keeps: the history of adoption in England, 1918-45. Palgrave Macmillan, 2009.

TRISELIOTIS J, SHIREMAN J and HUNDLEBY M. Adoption, theory, policy and practice. Children and society., 1997, Vol. 11, p. 271-273.

JOHNSON D., MILLER L C., IVERSON S., FRANCHINO B., DOLE K., KIERNAN MT., GEORGIEFF M K., HOSTETTER M K. The Health of Children Adopted From Romania. The journal of American Medical Association, 1992.Vol. 268, no. 24.

PECORA J.P., WHITTAKER A, N., MALUCCIO R P., DEPANFILIS D, PLOTNICK R. The child welfare challenge: policy, practise and research. United States, 2009

Lietuvos Statistikos departamentas. Socialinės rizikos šeimos metų pabaigoje. Požymiai: administracinė teritorija. https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?articleId=3515469 [2015-11-19].

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl socialinės rizikos vaiko ar likusio be tėvų globos vaiko socialinės globos poreikio nustatymo“. Valstybės žinios, 2006, Nr. 73-2795. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=279576&p_query=&p_tr2= [2015-11-19].

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. http://www.vaikoteises.lt/lt/ivaikinimas/galimi__ivaikinti_vaikai/>. [2015-11-19].

LR Socialinės Apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 3d. įsakymas Nr. A1-547 „Dėl vaiko gerovės 2013–2018 m. programos patvirtinimo“ , 2012m. Nr. A1-547 . http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=438640&p_query=&p_tr2=2 . [2016-01-16].

LR Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus komentaras dėl LR ataskaitos apie Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos įgyvendinimą Lietuvoje 2004 – 2008 metais, 2012. Vilnius.

ŽALIMIENĖ L, LAZUTKA R. Socialinės globos paslaugos Lietuvoje: nuo hierarchinio prie mišrios globos ekonomikos modelio. Ekonomikos teorija ir praktika, 2009, Nr. 2. http://www.lb.lt/zalimiene.

GALVANAUSKAITĖ E, JURELEVIČIENĖ J. Teoriniai ir praktiniai viešojo administravimo politizacijos aspektai. Viešoji politika ir administravimas, 2007, Nr. 19., 2007, P. 98-108.

LR Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. 2012 metų projektų vykdytojų veiklos rezultatai. http://www.vaikoteises.lt/media/file/2012gimkataskaitagera.pdf [2015-11-25].

BLAGNIENĖ Renata. Seimo narių informacinė elgsena sprendimų priėmimo procese. Informacijos mokslai. 2013. [interaktyvi]. [žiūrėta: 2014m. balandžio 27d.]. Prieiga per internetą: < http://www.vu.lt/leidyba//dokumentai/zurnalai/INFORMACIJOS%20MOKSLAI/Informacijos%20mokslai%202013%2063/7-30.pdf >.

RAIPA Alvydas. Socialiniai pokyčiai ir modernus viešasis administravimas. KTU, 2001. [interaktyvi]. [žiūrėta: 2014m. balandžio 15d.]. Prieiga per internetą: http://www.ebiblioteka.lt/resursai/LMA/Filosofija/F-54.pdf
DOI: https://doi.org/10.13165/VPA-16-15-2-05

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
"Public Policy and Administration" ISSN online 2029-2872 / ISSN print 1648-2603