Assessment of the European Union Structural Funds Support for Improvement of Quality in Higher Education in Lithuania: Approach of Experts in Higher Education

Mantė Gasiūnaitė, Inga Juknytė-Petreikienė

Abstract


The article analyses the effectiveness of support of the European Union Structural Funds (EU SF) in the programming period 2007–2013 as the financial instrument of public policy for the improvement of quality in higher education (HE) in Lithuania. Results of the expert evaluation revealed that EU SF investment was beneficial in respect of human capital, generation of ideas, fostering of created “products”, and the quality culture of Lithuanian higher education institutions (HEIs); therefore, positive impact of use of EU SF support on HE quality can be expected.
However, weaknesses related to efficiency, eligibility and sustainability of investment use have been also identified. Addressing these gaps highlights problems related to the main aim of the use of EU SF support in HEIs in Lithuania: the goal of effective quality improvement in higher education is accompanied by the goal to spend money.

Keywords


higher education, study quality, European Union Structural Funds support, public policy, assessment

Full Text:

PDF

References


Andersen J. Challenges and perspectives in European research funding. Funding Forum – Challenges and perspectives in European Research Funding, 2012

Dapkus R., Streimikiene D. The Use of EU Structural Funds for Sustainable Development in Lithuania. International Journal of Social Science and Humanity, 2014, Vol. 4, No. 2, 108 112

Elo, S., Kyngas H. The qualitative content analysis process, Journal of Advanced Nursing, No. 62(1), 2008, p. 107 115

Estermann T., Benettot Pruvot E., Claeys-Kulik A. L. Designing strategies for efficient funding of higher education in Europe. Brussels: European University Association asbl, 2013

ES struktūrinės paramos vertinimo metodų gairės. VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, 2009

EU structural assistance portal. http://www.esparama.lt/barometras [2015-06-25]

Europos socialinio fondo finansuojamų veiklų švietimo ir mokslo srityje įgyvendinimo rezultatų analizė. Galutinė ataskaita. UAB „PPMI Group“ ir VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, 2013

Gižienė V., Markauskienė A. Investicijų į aukštąjį išsilavinimą ir valstybės pajamų bei išlaidų priklausomybės tyrimas. Economics and Management, 2012, No. 17(3), 1141 1148

Jongbloed B., Vossensteyn H. Keeping up Performances: An international survey of performance-based funding in higher education. Journal of Higher Education Policy and Management, 2001, Vol. 23, No. 2, 127 145

Jongbloed B. Funding Higher Education: a view across Europe. Brussels: ESMU, 2010

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir regionų komitetui. Švietimo persvarstymas. Investavimas į gebėjimus, siekiant geresnių socialinių ir ekonominių rezultatų, 2012. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0669&from=EN [2014-09-16]

Komisijos komunikatas „2020 m. Europa“, Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija, 2010. http://ec.europa.eu/lietuva/documents/skelbimai/2020m_europa.pdf [2015-05-15]

Lamanauskas V. Aukštojo išsilavinimo kokybė: idealai ir realybė. Lietuvos aidas, birželio 19, 2008, Nr. 136, 1 6

Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimas Nr. XI-2015 Dėl Valstybės pažangos strategijos “Lietuvos pažangos strategija “Lietuva 2030” patvirtinimo. Valstybės žinios, 2012, No. 61-3050

Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. XII-745 Dėl Valstybinės švietimo 2014–2022 metų strategijos patvirtinimo. Valstybės žinios, 2008, No. 140-7095

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimas Nr. 789 Dėl Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priedo patvirtinimo. Valstybės žinios, 2008, No. 95-3722

Nakrošis V., Jarmalavičiūtė N., Burakienė D. Ką kaip ir kodėl vertiname? Vilnius: LR finansų ministerija, 2007

Pivoras S., Skaburskienė N. Išorinio kokybės užtikrinimo kaita: Lietuvos aukštojo mokslo atvejis. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, 2012, No. 62, 97 111

Savickienė I., Pukelis K. Institucinis studijų kokybės vertinima: dimensijos, kriterijai ir rodikliai. Aukštojo mokslo kokybė, 2004, No. 1, 26 37

Segalovičienė I. Vertinimas viešajame valdyme: samprata ir modeliai. Viešoji politika ir administravimas, 2011, vol. 10, No. 3, 437 450

Streimikiene D., Klevas V., Bubeliene J. Use of EU structural funds for sustainable energy development in new EU member states. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2007, No. 11, 1167 1187

Svarbiausi Bolonijos proceso dokumentai: EAME dokumentai, priimti Bukarešto ministrų konferencijoje 2012 m., 2013. http://www.smm.lt/uploads/documents/Papildomas%20meniu2/Bolonijos_procesas/Bolonijos%20proceso%20dokumentai_2013.pdf [2015-05-02]

Švietimo ir mokslo srities prioritetų 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiui strateginis vertinimas. Galutinė ataskaita. VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas ir UAB „PPMI Group“, 2014

Švietimas, mokymas, jaunimas ir sportas. Liuksemburgas: ES leidinių biuras, 2014
DOI: https://doi.org/10.13165/VPA-16-15-2-10

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
"Public Policy and Administration" ISSN online 2029-2872 / ISSN print 1648-2603