Intellectual Economics

Table of Contents

Krzysztof Szulc, Jan Głuchowski
PDF
1-8
Anita Matisone, Natalja Lace
PDF
9-21
Adam P. Balcerzak, Artur Gajdos
PDF
22-39
Nadiya Khorunzhak, Nataliia Semenyshena, Oksana Adamyk, Iryna Sadovska, Kateryna Nahirska, Valerii Zhuk
PDF
40-55
Kiril Anguelov, Miglena Angelova
PDF
56-76
Grażyna WOLSKA, Iwona BĄK, Ivona Vrdoljak RAGUZ, Maciej OESTERREICH
PDF
77-92
Yuriy BILAN, Halyna MISHCHUK, Natalia SAMOLIUK, Olena GRISHNOVA
PDF
93-104