Voloshyn, Vyacheslav, Pryazovskyi State Technical University, Ukraine