Voloshin, Vyacheslav, Priazovskiy State Technical University, Ukraine