Gonchar, Viktoriya, Pryazovskyi State Technical University, Ukraine