Predkelytė, Eurika, Kaunas University of Technology, Lithuania