##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Dominykas Misiukonis https://orcid.org/0000-0002-7718-3023 Giedrė Paurienė https://orcid.org/0000-0003-2902-2855

Abstract

Straipsnyje teoriniu aspektu analizuojamos policijos pareigūnų diskrecinės valdžios viešajame administravime  turinys, šios valdžios ribos, o temos naujumas grindžiamas tuo, jog ypatingas akcentas tenka etiniams policijos pareigūnų diskrecinės valdžios aspektams. Tyrimo objektas - policijos pareigūnų diskrecinės valdžios viešajame administravime etiniai aspektai. Tikslas – atskleisti policijos pareigūnų diskrecinės valdžios viešajame administravime  turinį ir ribas, akcentuojant etinius aspektus.  Straipsnio uždaviniai: 1) apibūdinti diskrecinės valdžios sampratą, požymius; 2) išryškinti policijos pareigūnų diskrecinės valdžios ribas; 3) atskleisti policijos pareigūnų diskrecinės valdžios viešajame administravime etinius aspektus. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, teisės aktų analizė, Lietuvos Respublikos teismų praktikos analizė, dedukcinis, indukcinis, sisteminimas, apibendrinimas.

Policijos pareigūno diskrecinė valdžia suprantama kaip pareigūno, priklausančio policijos institucijai ir turinčio tam tikrus teisės aktais suteiktus įgaliojimus, asmeninis gebėjimas savarankiškai priimti teisėtus sprendimus arba atlikti teisėtus veiksmus, kuomet reikalaujama atsakingo pasirinkimo iš keletos alternatyvių galimybių ir kartu supratimo apie kas yra teisėta, teisinga ir išmintinga. Diskrecinė valdžia nėra absoliuti, o įgyvendinama teisės aktų ribose; ji turi būti grindžiama objektyviais faktais bei bendraisiais teisės principais; turi būti laikomasi esminių teisinės valstybės, policijos įstaigų tarnavimo žmonėms, atsakingo administravimo principų. Policijos kompetencija įgyvendinant administracinę ir baudžiamąją teisę, naudojant teisės pažeidimų prevencijos priemones bei užtikrinant viešąją tvarką; efektyvus socialinės kontrolės vykdymas, leidžiantis derinti teisėtvarkos institucijų taikomas priemones ir žmogaus teisių, laisvių ir teisėtų interesų garantijų sistemą, lemia, jog policijos pareigūnai turi plačią diskrecinę valdžią viešojo administravimo sistemos kontekste, t. y. kiek jų neriboja imperatyvios teisės aktų normos. Diskrecinė valdžia kartais apibūdinama kaip protingas tarnybinis bendravimas ir vadovavimas, sąžiningas įžvalgumas, protingi veiksmai ir panašiai. Šiame apibūdinime įžvelgiame diskrecijai būdingus etinius aspektus. Juk diskrecija – tai policijos pareigūno laisvė pasirinkti vieną iš daugelio galimų sprendimų variantų nepažeidžiant įstatymų, o jo sprendimus, veikimą ar neveikimą, be abejo, lemia  etinės nuostatos.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Section
Articles