##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Aurelija Kustienė

Abstract

Audituotos finansinės ataskaitos yra vienas patikimiausių informacijos šaltinių ūkio subjektams priimant ekonominius sprendimus. Labai svarbu, kad auditorius, pareikšdamas savo nuomonę apie finansines ataskaitas, būtų nešališkas ir atstovautų visuomenės interesus. Dėl šios priežasties auditorių profesinė etika yra ne vien kiekvieno šios profesijos atstovo reikalas. Todėl auditoriams taikomi ypač griežti reikalavimai, susiję su profesine etika. Šiame straipsnyje keliamas tikslas – išanalizavus auditorių etikos reglamentavimą ir auditorių etikos principų esmę, identifikuoti auditorių etikos principų pažeidimų grėsmes ir pateikti jų prevencijos bei mažinimo iki priimtino lygio rekomendacijas. Naudojami tyrimo metodai: mokslinės ir norminės literatūros, teisės aktų analizė ir sintezė; loginė analizė. Atlikusi tyrimą straipsnio autorė pateikia auditorių etikos principų pažeidimo grėsmių prevencijos modelį, kurio pritaikymas leistų etikos principų pažeidimo grėsmes pašalinti arba sumažinti iki priimtino lygio. Straipsnyje atlikti auditorių etikos reglamentavimo, etikos principų ir jų
pažeidimo grėsmių teoriniai tyrimai ir gauti tyrimo rezultatai suponuoja galimybę pritaikyti teoriją praktikoje, atskleidžiant auditorių etikos principų pažeidimus ir šių pažeidimų grėsmių prevencijos priemonių taikymo galimybes auditinėje veikloje.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Section
Articles