Dorraji, Seyed Ebrahim, University of Oslo, Norway