Public Prosecution Service and its role in supervision of decentralized public administration in Slovakia

Jaroslav Mihálik, Bystrík Šramel

Abstract


The system of decentralized public administration creates a vital environment for better interaction between the state, its sub units and citizens. Despite all benefits, the growing nature of bureaucratic procedures and power distribution seem to attract more attention, mainly from the reasons of unprecedented mechanisms of control. The aim of the paper is to demonstrate the potential of Public Prosecution Service in Slovakia to control the decentralized public administration being provided with a statutory power to monitor the field of public administration as a whole and whether the competence to exercise supervision over the law-abidingness should not be entrusted to other public authorities, such as the Public Defender of Rights. The paper is conceived as a case study of methods of prosecutorial supervision and their practical application in Slovakia.


Keywords


Public Prosecution Service, control, public administration supervision, decentralization, Slovakia

Full Text:

PDF

References


Babiaková, E. Protest prokurátora a správne súdnictvo. Justičná revue, 2006, Vol. 58, No. 3, 520-528

Beneč, Š. Právne akty orgánov verejnej správy a zákon o prokuratúre. Bulletin slovenskej advokácie, 2010, Vol. 16, No. 4, 20-25

Beneč, Š. Prokuratúra, orgány verejnej správy a správne súdnictvo. Justičná revue, 2004, Vol. 56, No. 5, 585-594.

Beneč, Š. Protest prokurátora a katastrálne konanie. Justičná revue. 2002, Vol. 54, No. 12, 1453-1458

Beneč, Š. Správny poriadok a konanie o proteste prokurátora (BSA 5/2007). Bulletin slovenskej advokácie, 2008, Vol. 14, No. 7-8, 8-11

Brix, R. Financovanie samosprávnych krajov. In: Regionálna a komunálna samospráva – rok pred voľbami. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Trnava: Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, 2012

Burki, S.J., Perry, G. and Dillinger, W.R. Beyond the Center: Decentralizing the State. Washington, D.C.: World Bank Publications, 1999

Gulick, L. and Urwick, L. (eds.). Papers on the Science of Administration. New York: Columbia University, 1937

Hendrych, D. et al. Správní právo. Obecní část. 8. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012

Hoffmann, M. Prokuratúra SR - orgán ochrany práva. Bratislava: Paneurópska vysoká škola práva, 2010; Žilina: Eurokódex, 2010

Horváth, P. Politický systém Slovenskej republiky. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2007

Hutchinson, P.L. and LaFond, A.K. Monitoring and Evaluation of Decentralization Reforms in Developing Country Health Sectors. Bethesda, MD: The Partners for Health Reformplus Project, Abt Associates Inc., 2004

Klimek, L. European arrest warrant. Cham: Springer, 2015

Klimovský, D. Public Administration System through its Political-administrative Units: the Civic Perspective. Slovak Journal of Political Sciences, 2009, Vol. 9, No. 2, 83-95

Litvack, J. and Seddon, J. Decentralization Briefing Notes. Washington, D.C.: World Bank Publications, 1999

Madar, Z. Slovník českého práva. 3. rozš. a podstatně přep. Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, 2002

Machajová, J. et al. Všeobecné správne právo. 7. aktualiz. vyd. Žilina: Eurokódex, 2014

Machyniak, J. Position of Public Administration in Democratic and Legally Consistent State (Case Study of Slovak Republic). In: Merunka, V. and Toman, P. (eds.). Právní rozpravy 2013: proměny práva. Mezinárodní vědecká konference oblasti práva a právních věd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013

Malíková, Ľ. and Jacko, T. (eds.). New public management a Slovensko: podoby a aplikácia princípov. Bratislava: Univerzita Komenského, 2013

Nižňanský, V. Decentralizácia na Slovensku. Bilancia nekonečného príbehu 1995 – 2005. Bratislava: Úrad vlády SR. Kancelária splnomocnenca vlády SR pre decentralizáciu verejnej správy, 2005

Nižňanský, V. Spoločenský, historický a európsky kontext reformy verejnej správy na Slovensku. In: Mesežnikov, G. and Nižňanský, V. (eds.). Reforma verejnej správy na Slovensku 1998 – 2002. Súvislosti, aktéri, voľby. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2002.

Nižňanský. V. and Pilát, J. Princípy delenia kompetencií a možnosti ich presunu na územnú samosprávu. Bratislava: M.E.S.A. 10, 2009

Rosenbloom, D.H. Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector. New York: Random House, 1986

Šebík, K. Regional self-governance in Slovakia - recession of its viability.

In: Pinterič, U. and Prijon, L. Selected issues of administrative reality. Novo Mesto: Fakulteta za organizacijske študije, 2013

Šúrek, S. Pôsobenie prokuratúry SR v netrestnej oblasti. Justičná revue, 1995, Vol. 47, No. 11-12

Švikruha, M. and Mihálik, J. The more the merrier? Strengthening the role of regional governance over the fragmented municipal political system. Journal of Universal Excellence, 2014, Vol. 3, No.4, A63-A78

Švikruha, M. Jedenásť rokov po: Fungovanie regionálnej samosprávy a jej percepcia verejnosťou (Kritická analýza). In: Regionálna a komunálna samospráva – rok pred voľbami. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Trnava: Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, 2012

Vrabko, M. et al. Správne právo procesné. Všeobecná časť. Bratislava: C. H. Beck, 2013
DOI: https://doi.org/10.13165/VPA-18-17-2-03

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
"Public Policy and Administration" ISSN online 2029-2872 / ISSN print 1648-2603