The Public Service Quality Management in Lithuanian Municipalities

Aleksandras Patapas, Toma Žilionytė

Abstract


This paper analyses the public service quality management in Lithuanian municipalities. Increasing requirements to the quality of services is altering their quality management, so the study is seeking to reveal what quality management models and tools are applied by the municipalities in Lithuania in order to improve the quality management of public services. Grounded by the scientific literature analysis and by the authors’ conducted quantitative research results (September–November, 2015), the article is presenting the public services quality management techniques, their application advantages, disadvantages and is analysing the possible improvements of public service quality management in Lithuanian municipalities.

Keywords


quality management, New Public Management, public service.

Full Text:

PDF (Lietuvių)

References


Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų ir skundų nagrinėjimo taikant „vieno langelio“ principą institucijose ir įstaigose praktinis vadovas, Vilnius: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, 2010, prieiga per internetą (žiūrėta 2015 04 20);

Babravičius J., Dzemyda I., Naujosios viešosios vadybos elementai: teorinis požiūris, Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 1 (25), 2012, p. 52–62;

Barczyk C. C., Visuotinės kokybės vadyba: teorinis požiūris, Vilnius: Technika, 1999;

Bendrojo vertinimo modelio išorinis vertinimas. Naujos galimybės Bendrojo vertinimo modelio taikytojams: nuo įsivertinimo iki išorinio vertinimo, Vilnius: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, 2010, prieiga per internetą (žiūrėta 2015 04 06);

Černiauskienė N., Sisteminis viešojo sektoriaus institucijų veikos valdymo tobulinimas taikant kokybės vadybos metodus., Management theory and studies for rural business and infrastructure development, Nr. 3 (27), 2011, p. 51;

Domarkas V., Viešojo administravimo paradigmos kaitos atspindžiai dešimtmečio pabaigos publikacijose, Viešoji politika ir administravimas, T. 10, Nr. 1, 2011, p. 9-16;

Guogis A., Gudelis D., Naujosios viešosios vadybos taikymo teoriniai ir praktiniai aspektai, Viešoji politika ir administravimas, Nr. 4, 2003;

Guogis A., Rakšnys A. V., Viešojo administravimo modelių vystymosi perspektyvos modernizavimo ir postmodernizmo idėjų šviesoje, Tiltai, 2, 2014, p. 29;

Kokybės vadybos sistemos sukūrimo ir įdiegimo Klaipėdos universitete galimybių studija, Klaipėda, 2012, prieiga per internetą (žiūrėta 2015 03 20);

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 7 d. nutarimas Dėl viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos patvirtinimo, Valstybės žinios, Nr. 22-1009, 2012;

Liukinevičienė L., ir kt., CAF (BVM) ir kitų kokybės vadybos modelių diegimas aukštojoje mokykloje: metodinė medžiaga, Šiauliai: Všį Šiaulių universiteto leidykla, 2012, p. 10;

Lukauskienė A., Ruževičius, J., Bendrojo vertinimo modelio veiksmingumo didinimo galimybių tyrimas, Verslo ir teisės aktualijos / Current Issues of Business and Law, 8, 2013, p. 91;

Mikulis J., Pažangūs vadybos principai. Visuotinė kokybės vadyba, Vilnius, 2007, p. 23-28;

Nakrošis V., Černiūtė R., Kokybės vadyba Lietuvos viešajame administravime: svarbiausiosios iniciatyvos ir jų taikymas, Viešoji politika ir administravimas, Nr. 31, 2010, p. 64;

Nakrošis V., Viešojo valdymo reformos Lietuvoje: kodėl ir kuo reikia pakeisti naująją viešąją vadybą?, Politologija, 1 (61), 2011;

Pociūtė D., Kokybės valdymo ypatumai viešajame sektoriuje, Viešoji politika ir administravimas, Nr. 2, 2002, p. 19-20;

Puškorius S., Raipa A., Teoriniai viešojo sektoriaus veiklos modernizavimo aspektai, Viešoji politika ir administravimas, Nr. 2, 2002, p. 9-15;

Raipa A., Šiuolaikinio viešojo valdymo pokyčių kryptys ir tendencijos, Viešoji politika ir administravimas, Nr. 30, 2009, p. 22-32;

Ruževičius J., ir kt., Kokybės vadybos taikymo aukštosiose mokyklose įžvalgos, Viešoji politika ir administravimas, Nr. 4, 2008, p. 103;

Smalskys V., Viešojo administravimo modernizavimo priežastys ir tendencijos, Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 1 (17), 2010, p. 90–100;

Smalskys V., Skietrys E., Viešojo valdymo modernizavimo aspektai ir įgyvendinimo problemos, Viešoji politika ir administravimas, Nr. 24, 2008;

Stanickas E. R., Bagdonienė D., Visuotinės kokybės vadybos metodų taikymas organizacijoje: mokomoji knyga, Kaunas: Technologija, 2004, p. 6-11;

Staponkienė J., Naujosios viešosios vadybos elementų identifikavimas, Viešoji politika ir administravimas, Nr. 13, 2005;

Šimkus A., Visuotinės kokybės vadybos įvadas: studijų knyga, Kaunas: Lietuvos kūno kultūros akademija, 2010, p. 41;

Valackienė A., Sociologinis tyrimas, Kaunas: Technologija, 2004, p. 113;

Vanagas R., Naujosios viešosios vadybos taikymo prielaidos Lietuvos Respublikos savivaldos sistemoje, Viešoji politika ir administravimas, Nr. 20, 2007.
DOI: https://doi.org/10.13165/VPA-16-15-2-02

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
"Public Policy and Administration" ISSN online 2029-2872 / ISSN print 1648-2603