Terorizmas ir jo prevencijos Lietuvoje problema

Aurelijus Gutauskas, Raimundas Kalesnykas, Darius Petrošius

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjama Lietuvos valstybės praktika ir patirtis terorizmo prevencijos ir kovos su terorizmu srityje. Probleminiai klausimai nagrinėjama tema keliami neatsitikinai, nes Lietuvai tapus ES ir NATO nare, nuolat augant įvairioms išorinėms ir vidinėms grėsmėms bei pavojams valstybių nacionaliniam saugumui ieškoma įvairiausių priemonių jiems pažaboti.
Straipsnyje keliama terorizmo sampratos problema. Pripažįstama, kad šiuo metu nėra visuotinai priimtos terorizmo sąvokos. Terorizmo samprata glaudžiai siejama su teroro akto terminu. Autoriai daro išvadą, kad terorizmo terminas turėtų būti suprantamas kur kas plačiau ir apimti ne tik tarptautiniuose dokumentuose vartojamas įvairias su terorizmu susijusias nusikalstamas veikas, bet ir valstybių vidiniam nacionaliniam saugumui kylančias grėsmes bei pavojus.
Straipsnyje gana detaliai pateikiama ir analizuojama terorizmo prevencijos ir kovos su terorizmu teisinė bazė. Ypač daug dėmesio skiriama Lietuvos valstybės ratifikuotoms tarptautinėms sutartims ir priimtiems įstatymams bei kitiems teisės aktams, reglamentuojan-tiems terorizmo prevencijos klausimus.
Pagrindinis straipsnio akcentas nukreiptas į terorizmo prevencijos ir kovos su terorizmu situacijos tyrimą Lietuvoje. Pastaruoju metu terorizmo įveikimas yra vienas iš strateginių Lietuvos ir kitų Europos valstybių uždavinių. Daugelyje valstybių ne tik policijos bei kitos saugumo tarnybos, bet ir mokslininkai aktyviai dalyvauja įgyvendinant šią misiją, kuriant antitero-ristinę politiką. Autoriai, išskirdami priežastis, įrodinėja, kad didžiausią grėsmę Lietuvos na-cionaliniam saugumui kelia tarptautinis terorizmas. Neabejotinai pastebimas ir galimas vidaus terorizmo išplitimas.
Straipsnyje analizuojami terorizmo prevencijoje ir kovoje su terorizmu dalyvaujantys subjektai, išskiriama jų kompetencija šioje srityje. Taip pat apžvelgiamos nacionalinės programos, kuriose numatytos terorizmo prevencijos ir kovos su terorizmu plėtros kryptys bei tendencijos, skirtos šalinti terorizmo atsiradimo bei išplitimo priežastis.

Raktiniai žodžiai


terorizmas; terorizmo prevencija ir kontrolė; policija ir kitos sau-gumo pajėgos; terorizmas ir žvalgyba; terorizmo prevencijos strategija

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195