Tematika

Mykolo Romerio universiteto leidžiamo mokslo darbų leidinio „Jurisprudencija“ pagrindiniai tikslai:

  • skatinti mokslinį dialogą tarp teisės mokslininkų bei praktikų,
  • plėtoti modernią teisinę mintį,
  • analizuoti Lietuvos teisės kūrimo ir taikymo problemas bei jų sprendimui reikšmingas Europos Sąjungos ir Tarptautinės teisės aktualijas,
  • mokslinėmis idėjomis prisidėti prie nacionalinės bei Europos Sąjungos teisės kūrimo ir tobulinimo proceso.

Pusmetiniame mokslo darbų leidinyje „Jurisprudencija“ spausdinami originalūs straipsniai įvairiomis teisės mokslo temomis: administracinės ir administracinio proceso teisės, baudžiamosios ir baudžiamojo proceso teisės, civilinės ir civilinio proceso teisės, darbo teisės, Europos Sąjungos teisės. konstitucinės teisės, lyginamosios teisės, tarptautinės privatinės ir viešosios teisės, teisės filosofijos ir teorijos, teisės istorijos, verslo teisės ir kt. Mokslo darbų leidinyje „Jurisprudencija“ taip pat spausdinamos teismų praktikos apžvalgos, mokslinių monografijų bei kitų mokslinių leidinių recenzijos, pranešimai apie teisės mokslui reikšmingas konferencijas ir seminarus.

 

Žurnalo sekcijos

Redaktoriaus straipsnis

Nepažymėti Priimamos paraiškos Pažymėti Indeksuojama Nepažymėti Recenzuojama

Literatūros apžvalga

Pažymėti Priimamos paraiškos Pažymėti Indeksuojama Pažymėti Recenzuojama

Originalus tyrimas

Pažymėti Priimamos paraiškos Pažymėti Indeksuojama Pažymėti Recenzuojama

Laiškas redaktoriui

Pažymėti Priimamos paraiškos Pažymėti Indeksuojama Nepažymėti Recenzuojama

Recenzija

Pažymėti Priimamos paraiškos Pažymėti Indeksuojama Nepažymėti Recenzuojama

Kronika

Pažymėti Priimamos paraiškos Pažymėti Indeksuojama Nepažymėti Recenzuojama

Asmens duomenų apsaugos aktualijos

Pažymėti Priimamos paraiškos Pažymėti Indeksuojama Pažymėti Recenzuojama

Kiti straipsniai

Pažymėti Priimamos paraiškos Pažymėti Indeksuojama Pažymėti Recenzuojama
 

Recenzavimas

Kiekvieną straipsnį recenzuoja ne mažiau kaip du redaktorių kolegijos paskirti recenzentai – aktyvūs mokslininkai; bent vienas iš recenzentų turi būti ne redaktorių kolegijos narys. Recenzentai yra skiriami konfidencialiai. Priimtą spaudai straipsnį autorius turi pataisyti, atsižvelgdamas į recenzentų ir redaktorių pastabas, arba motyvuotai paaiškinti, kodėl į jas nebuvo atsižvelgta. Pataisyto straipsnio spausdinta ir elektroninė kopijos pateikiamos redaktorių kolegijai ne vėliau kaip po dviejų savaičių po recenzijos gavimo.

 

Publikavimo dažnumas

Mokslo darbų leidinys „Jurisprudencija“ leidžiamas nuo 1993 metų. Nuo 2015 m. šis žurnalas leidžiamas kiekvieno metų pusmečio pabaigoje.

 

 

Atviroji prieiga

Jurisprudencija – ISSN 1392-6195 (spaudoje); ISSN: 2029-2058 (internete) – yra atviros prieigos leidinys. Autorius (-iai), jų darbdavys (-ai) arba jų rėmėjas (-ai) išlaiko autorines teises, bet publikacijoms yra taikoma Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International Public (CC BY-NC-ND) licencija.

Publikavimo mokestis

Jurisprudencijoje autoriams nėra taikomas straipsnio publikavimo mokestis.