Publisher

Mykolas Romeris University

Mykolas Romeris University

Sources of Support

Leidinys nebus prenumeruojamas iki 2014 m. birželio mėnesio, įgyvendinant LMT Projektą „Periodinių mokslo leidinių leidyba“ projekto kodas VP1-3.2-ŠMM-02-V-02-002 (veiksmų programa – VP1 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa; prioritetas – VP1-3 Tyrėjų gebėjimo stiprinimas; uždavinys – VP1-3.2 Padėti didinti tyrėjų skaičių ir mažinti jų amžiaus vidurkį Lietuvoje; priemonė VP1-3.2-ŠMM-02-V Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp mokinių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas; kvietimo teikti paraiškas arba patvirtinto sąrašo numeris – 02).