The Concept of Health-Related Quality of Life, Its Monitoring and Evaluation Methods and Implications in Health Policy

Ieva Staškutė

Abstract


The aim of the study is to analyze the concept of health-related quality of life, its monitoring and evaluation methods and implications in health policy.
The methods of the study include systematic review and comparative analysis of the data from Lithuanian and abroad scientific sources, legal documents, statistical databases, sociological research; data synthesis and generalization.
Results and conclusions. The concept of health-related quality of life has certain points in common with the concept of health and quality of life concept, but researchers do not provide a uniform definition. Health-related quality of life research is applied not only to the medical clinical investigation of patients’ health-related quality of life, but also to the public health condition monitoring. The main research methods include special questionnaires, national and international public health and living conditions survey and statistical data of population health. Objective and subjective indicators of health-related quality of life are an integral part of the general quality of life indicators at both national and international levels. Information about health-related quality of life indicators are relevant to the assessment of health risks, social determinants of health, effectiveness of health system, health promotion and prevention programs, identifying priority for health and public policy.

Keywords


quality of life; health-related quality of life; public health monitoring; questionnaires; objective and subjective indicators; health policy

Full Text:

PDF (Lietuvių)

References


Ablingienė A., Mačiuikienė S., Lietuvos gyventojų sveikatos tyrimo rezultatai, p. 34, prieiga per internetą < http://www.e-library.lt/resursai/DB/StatistikosDep/LEA/2006-02/L034-048.pdf >, (žiūrėta 2013-12-15).

Bacevičienė M., Vidutinio amžiaus Kauno gyventojų gyvenimo kokybė, subjektyvusis sveikatos vertinimas ir jo reikšmė prognozuojant mirtį, daktaro disertacija, Kauno Medicinos Universitetas, visuomenės sveikata, Kaunas, 2005, p. 16-17.

Constitution of WHO, prieiga per internetą < http://www.who.int/governance/eb/constitution/en/ >, (žiūrėta 2013-12-10).

European Commission, Eurostat, prieiga per internetą , (žiūrėta 2013-12-15).

European Commission, Eurostat, Health, prieiga per internetą , (žiūrėta 2013-12-15).

European Comission, Eurostat, prieiga per internetą http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/quality_life/introduction, (žiūrėta 2013-12-16).

Feeny D., Health - related quality of life data should be regarded as a vital sign, Journal of Clinical Epidemiology, 66(7), 2013, p. 706-709.

Furmonavičius T., Gyvenimo kokybės tyrimai medicinoje (literatūros apžvalga), Biomedicina, 1(2), 2001, p.128-131.

Gerber L. H., Price J. K., Chapter 25- Measures of Function and Health-related Quality of Life, Principles and Practise of Clinical Research (Third Edition), 2012, p. 321-330.

. Ghosh R. K., et al., Health-related quality of life and its growing importance in clinical practise, N Z Med. J., 123(1313), 2010, p. 99.

Grabauskas V., et al., Suaugusių Lietuvos žmonių gyvensenos tyrimas 2010, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Kaunas, 2011, p. 3, prieiga per internetą < http://www.ntakd.lt/files/leidiniai/tyrimas/gyvensenos_tyrimas_2010.pdf> , (žiūrėta 2013-12-15).

Gruževskis B., Orlova U. L., Sąvokos ,,Gyvenimo kokybė‘‘ raidos tendencijos, Socialinis darbas, 11(1), 2012, p. 12-13.

Hays R. D., Reeve B. B., Measurement and Modeling of Haelth-Related Quality of Life, International Encyklopedia of Public Health, 2008, p. 241-252.

Informacija apie gyvenimo kokybės rodiklius Lietuvoje, Lietuvos statistikos departamentas, 2012, p. 1, prieiga per internetą < http://web.stat.gov.lt/uploads/docs/Inform_gyvent_kokyb%C4%97s_rodikliai.pdf>, (žiūrėta 2013-12-15).

Jakaitienė G., Sergančiųjų po sąnarių endoprotezavimo su sveikata susijusios GK kitimai stacionarinės reabilitacijos laikotarpiu, Magistro baigiamasis darbas, Vytauto Didžiojo Universitetas, Teorinės psichologijos katedra, Kaunas, 2009, p. 11

Juozulynas A. et al., Gyvenimo kokybės prognozavimo galimybė senstančioje visuomenėje, Gerontologija, 11(3), 2010, p. 146.

Kivits J., et al., Social determinants of health - related quality of life, Revue d‘Epidemiologie et de Sante Publique, 61(3), 2013, p. S189- S194.

Krutulienė S., Gyvenimo kokybė: sąvokos apibrėžimas ir santykis su gero gyvenimo terminais, Kultūra ir visuomenė, Socialinių tyrimų žurnalas, 3(2), 2012, p. 119-120..

Lietuvos Respublikos Seimo 1998 liepos 2 d. nutarimas Nr. VIII-833 ,,Dėl Lietuvos sveikatos programos patvirtinimo,, ,Lietuvos sveikatos programa, Valstybės Žinios, 1998-07-17, Nr. 64-1842.

Leonavičius V., ir kt., Pacientų pasitenkinimas bendrosios praktikos gydytojo paslaugomis analizė sveikatosmodelio atžvilgiu, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 1, 2003, p. 95.

Lin X-J., et al., Methodological issues in measuring health-related quality of life, Tzu Chi Medical Journal, 25 (1), 2013, p. 8-12.

Merkys et al., Subjektyvi gyvenimo kokybė kaip socialinis indikatorius: naujosios viešosios vadybos ir darnios plėtros kontekstas, Socialiniai tyrimai/Social Research, 2 (12), 2008, p. 67.

Moons P., et al., Critique on the conceptualisation of quality of life: A review and evaluation of different conceptual approaches, International Journal of Nursing Studies, 43, 2006, p. 892-895.

Pukelienė V., Starkauskienė V., Gyvenimo kokybę sąlygojantys veiksniai ir jos vertinimo kompleksiškumas, Inžinerinė Ekonomika, 22(2), 2011, p. 156.

Rakauskienė O. G., Servetkienė V., Lietuvos gyventojų gyvenimo kokybė: dvidešimt metų rinkos ekonomikoje, Vilnius: Mykolo Romerio Universitetas, 2011, p. 92-94.

Rudinskaitė G., et al., Pacientų, operuotų dėl tiesiosios žarnos vėžio, klausimyno gyvenimo kokybei vertinti sudarymas, Sveikatos mokslai, Nr. 1, 2005, p. 56.

The Economist Intelligence Unit‘s quality-of-life index, The world in 2005, prieiga per internetą < http://www.economist.com/media/pdf/QUALITY_OF_LIFE.pdf >, (žiūrėta 2013-12-12).

Toliušienė J., Šeškevičius A., Gyvenimo kokybės tyrimo priemonės metodologinis įvertinimas, Sveikatos mokslai, Nr. 4, 2004, p. 50.

Visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų fondas, prieiga per internetą < http://sic.hi.lt/html/fondas.htm>, (žiūrėta 2013-12-16).

WHOQOL Measuring Quality of Life, 1997, prieiga per internetą < http://www.who.int/mental_health/media/68.pdf >, (žiūrėta 2013-12-10).
DOI: https://doi.org/10.13165/SPV-14-1-6-01

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
"Health Policy and Management" ISSN online 2029-9001 / ISSN print 2029-3569